Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Spalovňa


Ochrana životného prostredia na prvom mieste

Spoločnosť OLO zabezpečuje pre Bratislavu nielen zber a prepravu komunálneho odpadu, ale aj jeho bezpečné zneškodňovanie. Zvyškový odpad je termicky zhodnocovaný v mestskej spaľovni vo Vlčom hrdle. Výhody spaľovne z hľadiska ochrany životného prostredia sú nenahraditeľné. Polosuchou metódou čistenia spalín dosahujú emisné limity úroveň noriem Európskej únie platné od roku 2006. Vďaka tomu je bratislavská spaľovňa dnes jednou z najmodernejších spaľovní komunálneho odpadu v regióne strednej a východnej Európy.

Pohľad do histórie

Pôvodná spaľovňa tuhého komunálneho odpadu Technických služieb mesta Bratislavy bola uvedená do prevádzky v roku 1978 a do roku 2002 zneškodnila 2 484 000 ton odpadu mesta Bratislavy. Po fyzickom a morálnom dožití technologických zariadení spaľovne sa v rokoch 2000 – 2002 uskutočnila jej rozsiahla rekonštrukcia náhradou 2 z 3 pôvodných inštalovaných kotlov, vrátane inštalácie parného turbogenerátora a zariadenia na čistenie spalín, spĺňajúceho požiadavky na ochranu ovzdušia a životného prostredia podľa novej legislatívy SR a EÚ. Tretí, pôvodný kotol slúžil počas rekonštrukcie na spaľovanie časti komunálneho odpadu mesta.

Súčasnosť

Účelom technologických zariadení spaľovne komunálneho odpadu je termické zneškodnenie (spálenie) tuhého komunálneho odpadu, ktorý už nie je možné inak zužitkovať, spojené s energetickým zhodnocovaním odpadu – výrobou elektrickej energie a tepla.

Teplo získané pri spaľovaní odpadu sa využíva na výrobu pary, ktorá slúži pre vlastnú spotrebu technológie.

Pre energetické využitie – na výrobu elektriny, je v spaľovni nainštalovaná kondenzačná turbína s generátorom s elektrickým výkonom 6,3 MW. Časť vyrobenej elektriny je použitá pre vlastnú spotrebu spaľovne a zvyšok je vyvedený do verejnej rozvodnej siete.

Technologický proces spaľovania odpadu a čistenia spalín sa kontroluje a riadi nadradeným riadiacim systémom.

Čistenie spalín

Zariadenie na čistenie spalín pracuje na princípe polosuchej metódy čistenie spalín – dávkovania vápenného mlieka do prúdu spalín, bez odpadových vôd. Kyslé škodlivé látky sú viazané vápenným mliekom, pričom vzniká odpadný produkt – zmes solí. Pred tkaninovým filtrom sa do spalín dávkuje uhlíkatý sorbent na zachytenie ťažkých kovov, dioxínov a furánov. Produkt z čistenia spalín vo forme prachu sa po odlúčení v tkaninovom filtri prepravuje do zásobníka a z neho cisternovými automobilmi na skládku nebezpečného odpadu. Vyčistené a čiastočne ochladené spaliny z oboch kotlov, sú zavedené do spoločného, 120 m vysokého betónového komína, vybaveného nerezovou vložkou.

Kvalita vyčistenia spalín, meranie parametrov spalín a dodržanie emisných limitov jednotlivých znečisťujúcich látok sa v každej spaľovacej linke kontinuálne sleduje automatickým monitorovacím systémom. Tento systém bol kompletne rekonštruovaný v r. 2009.

Z vyhorených zvyškov odpadu – škvary, vyseparuje feromagnetický materiál (šrot), šrot z neželezných kovov a sklenené črepy. Škvara sa následne dopraví na uskladnenie na riadenej skládke ostatného odpadu. Vyseparované materiály sa predávajú ako druhotná surovina na spracovanie.

Budúcnosť

Kapacita spaľovne je 135 tisíc ton odpadu ročne. Pri súčasnom množstve 120 tisíc ton za rok má spaľovňa ešte rezervu pre očakávaný rast tvorby komunálneho odpadu v budúcnosti. Životnosť spaľovne je 20 rokov a počas dvadsaťročnej prevádzky dokáže zneškodniť viac ako 2,5 mil. ton odpadu.

Služby závodu Spalovňa: Podmienky prijatia odpadu – stiahnuť

Aktuálny zoznam odpadov, ktoré je možné zlikvidovať v závode Spalovňa odpadu – stiahnuť

Kontakt

Spaľovňa odpadu
Vlčie hrdlo 72
821 07 Bratislava
tel: (00421 2) 40206011
fax: (00421 2) 45520666

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo