Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Triedený zber

Triedený zber komunálneho odpadu je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov (zákon č. 79/2015 Z.z). Je založený na uvedomelej činnosti občanov, ktorí primárne triedia príslušné suroviny. V súčasnosti je občan povinný triediť zo zákona a obec je povinná vytvoriť podmienky na separovanie vhodným systémom.

Separovaný zber bol na území Hlavného mesta SR oficiálne začatý v roku 1994 podpisom zmluvy medzi hlavným mestom a OLO a.s. a riadil sa príslušnými VZN. Plošne pokrýva všetky bratislavské mestské časti. V meste, na základe požiadaviek majiteľov (správcov), sú rozmiestnené nádoby na:

papier – modré nádoby

plasty, tetrapaky,  fólie – žlté nádoby

sklo – zelené nádoby/zvony

IMG_0012

Do modrých nádob vhadzujeme:

 

 

noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, kancelársky papier (aj skartovaný), reklamné letáky, kartón, papierové tašky

Prosím nevhadzujte:
mokrý, mastný alebo inak znečistený papier, samoprepisovací a voskovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, tetrapak, alobal

 

Do žltých nádob vhadzujeme:

 

neznečistené plastové fľaše od nápojov (stlačené), fólie, plastové obaly z domácnosti, tetrapak, plastové tašky a vrecká

Prosím nevhadzujte:
plasty znečistené chemickými látkami a zvyškami jedál, biologickým odpadom, olejmi (okrem jedlých)

 

Do zelených nádob vhadzujeme:

neznečistené sklenené fľaše a sklenené obaly z nápojov a potravín, sklenené črepy

Prosím nevhadzujte:
keramika, porcelán, zrkadlá, drôtené a lepené sklo, vrstvené bezpečnostné sklo, horniny, tabuľové sklo (patrí do zberného dvora), technické sklo, sklo s obsahom chemických látok

Veľké obaly (krabice, plastové fľaše a pod.) pred vyhodením minimalizujte – viac sa tak zmestí do nádoby a bude priestor aj pre odpad iných.  Zároveň odvezieme vyššiu hmotnosť, pričom znečistíme životné prostredie tým istým množstvom výfukových plynov, ako pri nižšej odvezenej hmotnosti.

Prečo separovať?

Dôvodov prečo, je naozaj veľa.

Správne triedenie odpadov:

 • znižuje nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie,
 • šetrí prírodné zdroje surovín a energie,
 • redukuje množstvo odpadu na skládkach,
 • pomáha eliminovať čierne skládky odpadov,
 • umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou

V prípade, že ste zo svojho komunálneho odpadu odstránili všetky zložky triedeného zberu, zostane vám „zvyškový“ komunálny odpad, ktorý je považovaný za zmesový komunálny odpad a patrí do čierneho kontajnera.

Do čiernych nádob prosím nevhadzujte:

 • samostatne zbierané zložky KO – papier, plasty, sklo,
 • biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene,
 • objemný odpad (nábytok, sedačky, dvere, podlahoviny – patria do zberného dvora)
 • horúci popol
 • horľavý, výbušný odpad,
 • kamene, zemina, stavebný odpad,
 • uhynuté zvieratá
 • odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie zamestnancov zberovej spoločnosti.
Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo