Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Triedený zber

Triedený zber komunálneho odpadu je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov (zákon č. 79/2015 Z.z). Je založený na uvedomelej činnosti občanov, ktorí primárne triedia príslušné suroviny. V súčasnosti je občan povinný triediť zo zákona a obec je povinná vytvoriť podmienky na separovanie vhodným systémom.

Separovaný zber bol na území Hlavného mesta SR oficiálne začatý v roku 1994 podpisom zmluvy medzi hlavným mestom a OLO a.s. a riadil sa príslušnými VZN. Plošne pokrýva všetky bratislavské mestské časti. V meste, na základe požiadaviek majiteľov (správcov), sú rozmiestnené nádoby na:

papier – modré nádoby

plasty, hliník, nápojové kartóny – žlté nádoby

sklo – zelené nádoby/zvony

IMG_0012

Do modrých nádob vhadzujeme:

 

 

noviny, časopisy, letáky, katalógy , papierové taška, papierové a kartónové obaly (stlačené), kancelársky papier, obálky, listy, pohľadnice

Prosím nevhadzujte:
znečistený, mokrý a mastný papier, použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, rolky od toaletného papiera, obaly od vajíčok, použité papierové vreckovky a utierky

 

Do žltých nádob vhadzujeme:

 

neznečistené plastové fľaše od nápojov (stlačené), tašky a vrecká, obaly od kozmetiky, plastové obaly z domácnosti, fólie, tégliky od jogurtov, hliníkové plechovky, neznečistené nápojové kartóny.

Prosím nevhadzujte:
znečistené plasty, podlahové krytiny, obaly z nebezpečných látok (chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.), guma, kabelky, molitan, polystyrén, znečistené fólie, plexisklo, bazény, autoplasty, žalúzie

 

Do zelených nádob vhadzujeme:

neznečistené sklenené fľaše a  obaly, sklenené poháre, sklenené črepy a vázy

Prosím nevhadzujte:
znečistené sklo, zrkadlo, autosklo, drôtené sklo, porcelán, keramika, žiarovky, tabuľové sklo, sklo kombinované s inými látkami (lepené sklo), laboratórne sklo 

Veľké obaly (krabice, plastové fľaše a pod.) pred vyhodením minimalizujte – viac sa tak zmestí do nádoby a bude priestor aj pre odpad iných.  Zároveň odvezieme vyššiu hmotnosť, pričom znečistíme životné prostredie tým istým množstvom výfukových plynov, ako pri nižšej odvezenej hmotnosti.

Prečo separovať?

Dôvodov prečo, je naozaj veľa.

Správne triedenie odpadov:

 • znižuje nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie,
 • šetrí prírodné zdroje surovín a energie,
 • redukuje množstvo odpadu na skládkach,
 • pomáha eliminovať čierne skládky odpadov,
 • umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou

Do čiernych nádob vhadzujeme:

zmesový komunálny odpad (zvyšok po vytriedení), biologicky rozložiteľný odpad z domácnosti a kuchyne, kovové obaly a konzervy, obaly od vajíčok, rolky od toaletného papiera, použité papierové vreckovky a utierky

Do čiernych nádob prosím nevhadzujte:

 • neznečistený papier, plast, sklo
 • biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a údržby zelene
 • kamene, zemina
 • uhynuté zvieratá
 • objemný odpad
 • stavebný odpad
 • horúci popol
 • horľavý a výbušný odpad
 • nebezpečný odpad
Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov
Informácie o finančnom príspevku!

Spoločnosť OLO nebude v roku 2019 prijímať žiadosti o finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polo-podzemných kontajnerov (PPK).
Prijímanie žiadosti bolo pozastavené 30.09.2018.
Termín na podanie žiadosti bol 2x predlžovaný v roku 2018.

Bolo schválených 5 žiadostí v celkovej výške 39.054,50 €
na vybudovanie piatich stanovíšť PPK:

 1. Podchod Trnavské Mýto
 2. Ľ. Zúbka 37-31, Dúbravka
 3. Karloveská 57, Karlová Ves
 4. Miletičova 31,33,35, Ružinov
 5. Kadnárova, Rača

CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo