Home » Profil spoločnosti » Kariéra v OLO

Kariéra v OLO

Kurič - operátor

Kurič – operátor

Miesto práce
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. – ZEVO, Vlčie hrdlo 72, Ružinov

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
ASAP

Mzdové podmienky (brutto)
1 530 EUR/mesiac, 13. a 14. plat.
Mesačná odmena vo výške 1530 Eur sa skladá zo základnej zložky mzdy 1224 Eur/mes. + osobné prémie 306 Eur/mes. (25 % základnej zložky mzdy).

 

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • obsluhuje, riadi a kontroluje výkon výroby, prevádzku technologických súborov parných kotlov, kondenzačného turbogenerátora, napájacích čerpadiel, redukčných staníc a kondenzátneho hospodárstva a súborov čistenia spalín,
 • na základe pokynov majstra a nadriadených, prostredníctvom riadiaceho systému operatívne riadi, kontroluje a zabezpečuje plynulú a bezporuchovú prevádzku technologických súborov závodu v zmysle miestnych prevádzkových predpisov, dokumentácie zariadení a v súlade s platnými právnymi predpismi a technickými normami,
 • zabezpečuje dodržiavanie predpísaných parametrov a hraničných hodnôt, zaisťuje spoľahlivosť a efektívnosť výroby v závode, pri dodržiavaní a predpísaných alebo prikázaných parametrov v zmysle miestnych prevádzkových predpisov, dokumentácie zariadení a v súlade s platnými právnymi predpismi a technickými normami,
 • zabezpečuje bezpečné spúšťanie a odstavovanie ním obsluhovaných zariadení v zmysle miestnych prevádzkových predpisov, dokumentácie zariadení a v súlade s platnými právnymi predpismi a technickými normami,
 • rieši prípadné poruchové stavy a operatívne riadi ich odstraňovanie,
 • metodicky riadi prácu strojníka kotla a turbíny, strojníka ČS, strojníka CHÚV a žeriavnika v ZO,
 • pred začatím práce a počas zmeny vykonáva kontrolu prevádzkyschopnosti ním obsluhovaných kotlov,
 • podľa potreby dáva návrh na objednanie potrebných prevádzkových materiálov, zariadení, prístrojov a ďalšieho pomocného materiálu pre ním obsluhované zariadenia,
 • pri obsluhe zariadení, je povinný spolupracovať s ostatnými majstrami, strojníkmi, elektrikármi, závodu a pracovníkmi firiem, vykonávajúcich údržbu alebo opravu ním obsluhovaných zariadení závodu,
 • zabezpečuje vedenie predpísanej prevádzkovej dokumentácie,
 • je pri obsluhe zariadení schopný úspešne zasiahnuť i za mimoriadnych okolností, aby bola dodržiavaná bezpečnosť pracujúcich a prevádzky,
 • povinný spolupracovať podľa pokynov majstra na urýchlenom odstránení poruchy v prípade, že vzniknutú poruchu na zariadeniach tepelno-energetickej časti spaľovne odstraňujú zmenoví pracovníci alebo firma, vykonávajúca údržbu a opravy,
 • v prípade mimoriadnych udalostí v priestore závodu (požiar, prevádzková havária, úraz a pod.) sa na základe pokynov majstra a nadriadených podieľa na záchranných prácach,
 • zabezpečuje poriadok a čistenie na ním obsluhovaných kotloch a poriadok na pracovisku – vo velíne závodu,
 • okrem uvedených povinností vykonáva všetky ostatné práce podľa príkazu nadriadených, ktoré nie sú v rozpore so Zákonníkom práce.

Zamestnanecké výhody, benefity

elektronické stravné lístky v hodnote 5,10 Eur, firemné aktivity, ďalšie benefity v zmysle kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem o inzerovanú pracovnú pozíciu. Vzhľadom na veľký počet záujemcov, budeme kontaktovať len vybraných uchádzačov.
Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov uchádzačov o zamestnanie na účely výberového konania sú uvedené na:
https://www.olo.sk/arte-content/uploads/2018/06/Informa%C4%8Dn%C3%A1-povinnos%C5%A5_v%C3%BDberov%C3%A9-konanie.pdf

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

Vzdelanie v odbore

technické

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • znalosť odbornej problematiky a problematiky spoločnosti,
 • znalosť všetkých právnych a interných predpisov a technických noriem v oblasti prevádzky parných kotlov, parných turbín a čistenia spalín,
 • samostatnosť, rozhodnosť, precíznosť, pozornosť,
 • schopnosť tímovej práce,
 • odborná spôsobilosť na obsluhu tlakového vyhradeného technického zariadenia,
 • odborná spôsobilosť na obsluhu plynového vyhradeného technického zariadenia,
 • odborná spôsobilosť na obsluhu parných kotlov III. triedy na pevné a plynné palivo,
 • zdravotná spôsobilosť.

 

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť OLO a.s. má na území Bratislavy významné postavenie v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a nezastupiteľné miesto v celom odpadovom hospodárstve hlavného mesta.

Adresa spoločnosti

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Prokopová
Tel.: +421 918 110 431
Mail: prokopova@olo.sk

Mechanik - zámočník

Mechanik – zámočník

Miesto práce
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. – ZEVO, Vlčie hrdlo 72, Ružinov

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
15.7.2021

Mzdové podmienky (brutto)
1 365 Eur/mesiac, 13. a 14. plat
Mesačná odmena vo výške 1365 Eur sa skladá zo základnej zložky mzdy 1092 Eur/mes. + osobné prémie 273 Eur/mes. (25 % základnej zložky mzdy).

 

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • opracovávanie súčiastok (sústruženie, frézovanie, brúsenie, vŕtanie, pílenie, ohýbanie atď.),
 • starostlivosť a údržba pracovných strojov a zariadení,
 • dodržiavanie TPM, 5S, BOZP, PO a OŽP predpisov,
 • vykonávanie malých a stredných opráv na technológii,
 • súčinnosť pri generálnych opravách,
 • práca s VZV,
 • realizácia záťažových a kontrolných testov pre odhaľovanie skrytých porúch,
 • vykonávanie pravidelných technických prehliadok a odstraňovanie zistených nedostatkov,
 • ošetrovanie a udržovanie dobrého technického stavu náradia,
 • čítanie technickej dokumentácie,
 • dodržiavanie pracovných postupov a interných smerníc a nariadení.

Zamestnanecké výhody, benefity

elektronické stravné lístky v hodnote 5,10 Eur, firemné aktivity, ďalšie benefity v zmysle kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem o inzerovanú pracovnú pozíciu. Vzhľadom na veľký počet záujemcov, budeme kontaktovať len vybraných uchádzačov.
Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov uchádzačov o zamestnanie na účely výberového konania sú uvedené na:
https://www.olo.sk/arte-content/uploads/2018/06/Informa%C4%8Dn%C3%A1-povinnos%C5%A5_v%C3%BDberov%C3%A9-konanie.pdf

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

technické

Počet rokov praxe

2 roky

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • skúsenosti s prácou na strojoch (sústruh, fréza, stojanová vŕtačka a pod.) podmienkou,
 • schopnosť čítať jednoduchú výkresovú dokumentáciu, technické myslenie,
 • technická a manuálna zručnosť,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • proaktivita, kreatívne myslenie, flexibilita.

 

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť OLO a.s. má na území Bratislavy významné postavenie v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a nezastupiteľné miesto v celom odpadovom hospodárstve hlavného mesta.

Adresa spoločnosti

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Prokopová
Tel.: +421 918 110 431
Mail: prokopova@olo.sk

Vodič

Vodič

Miesto práce
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta, Ružinov

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
ASAP

Mzdové podmienky (brutto)
1 291 EUR/mesiac, 13. a 14. plat.
Mesačná odmena vo výške 1291 Eur sa skladá zo základnej zložky mzdy 1033 Eur/mes. + osobné prémie 258 Eur/mes. (25 % základnej zložky mzdy).

 

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • vyzdvihnutie denného záznamu o výkone vozidla tzv. stazky s prideleným denným výkonom práce u majstra,
 • prebranie vozidla od garážmajstra a kontrola technického stavu vozidla pred jazdou v rozsahu bežnej údržby internej smernice,
 • absolvovanie jazdy vozidlom k jednotlivým stanovištiam zberných nádob v zmysle denného harmonogramu prípadne podľa pokynov nadriadeného,
 • jazda, priebežné vypĺňanie stazky a vyprázdnenie obsahu vozidla do prevádzok na zhodnotenie alebo zneškodnenie vyzberaného odpadu,
 • odomykanie a uzamykanie stanovíšť,
 • zabezpečenie dôkazov o nesprístupnení stanovíšť, kontajnerov a iných porušení VZN,
 • hlásenie opakovaných neštandardných situácií na stanovišti kontajnerov,
 • kontrola technického stavu vozidla pred začatím práce a po ukončení práce, vykonanie údržby v rozsahu bežnej údržby v zmysle internej smernice,
 • odovzdanie vozidla garážmajstrovi s nahlásením poistných a škodových udalostí, porúch a nedostatkov vyskytujúcich sa na vozidle a potvrdenie nahlásenia podpisom garážmajstra na stazke,
 • kontrola neporušenosti plomby, ich porušenie hlásiť okamžite garážmajstrovi,
 • odovzdanie riadne vyplneného denného záznamu vozidla (stazky) nadriadenému po ukončení práce s uvedením všetkých nedostatkov, porúch a poškodení na vozidle, s uvedením prekážok, v dôsledku ktorých nebol vykonaný odvoz niektorých nádob,
 • povinnosť dodržiavať požiadavky vyplývajúce z IMS,
 • okrem uvedených povinností vykonáva všetky ostatné práce podľa príkazu nadriadených, ktoré nie sú v rozpore so Zákonníkom práce.

Zamestnanecké výhody, benefity

elektronické stravné lístky v hodnote 5,10 Eur, firemné aktivity, ďalšie benefity v zmysle kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem o inzerovanú pracovnú pozíciu. Vzhľadom na veľký počet záujemcov, budeme kontaktovať len vybraných uchádzačov.
Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov uchádzačov o zamestnanie na účely výberového konania sú uvedené na:
https://www.olo.sk/arte-content/uploads/2018/06/Informa%C4%8Dn%C3%A1-povinnos%C5%A5_v%C3%BDberov%C3%A9-konanie.pdf

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.8.2021

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

technické

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • znalosť problematiky spoločnosti,
 • kvalifikačná karta vodiča,
 • vodičský preukaz skupiny C, CE,
 • platné osvedčenie o zdravotnej a psychickej spôsobilosti (psychotesty),
 • komunikačné zručnosti,
 • dobré orientačné schopnosti a znalosť územia Bratislavy,
 • samostatnosť, rozhodnosť, precíznosť, spoľahlivosť,
 • hmotná zodpovednosť.

 

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť OLO a.s. má na území Bratislavy významné postavenie v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a nezastupiteľné miesto v celom odpadovom hospodárstve hlavného mesta.

Adresa spoločnosti

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Prokopová
Tel.: +421 918 110 431
Mail: prokopova@olo.sk

Závozník

Závozník

Miesto práce
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. – OLO centrála, Ivanská cesta, Ružinov

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
ASAP

Mzdové podmienky (brutto)
1 138 EUR/mesiac, 13. a 14. plat.
Mesačná odmena vo výške 1138 Eur sa skladá zo základnej zložky mzdy 911 Eur/mes. + osobné prémie 227 Eur/mes. (25 % základnej zložky mzdy, po skúšobnej dobe).

 

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • pristavenie zbernej nádoby k vozidlu a manipulácia v súlade s PP pre profesiu závozník,
 • kontrola nádoby, či v nej nie je odpad, ktorý by mohol spôsobiť poškodenie technologického zariadenia vozidla,
 • odomykanie a uzamykanie stanovíšť,
 • zabezpečenie dôkazov o nesprístupnení stanovíšť, kontajnerov a iných porušení VZN,
 • hlásenie opakovaných neštandardných situácií na stanovišti kontajnerov,
 • vyprázdnenie nádoby a vrátenie na pôvodné stanovište v stave umožňujúcom jej riadne využívanie zákazníkom,
 • po vyprázdnení zberných nádob odstrániť znečistenie, vzniknuté pri manipulácii so zbernou nádobou,
 • pomáhať vodičovi pri cúvaní a pri prejazde neprehľadných komunikácií po vzájomnej komunikácii s vodičom,
 • povinnosť dodržiavať požiadavky vyplývajúce z IMS,
 • okrem uvedených povinností vykonáva všetky ostatné práce podľa príkazu nadriadených, ktoré nie sú v rozpore so Zákonníkom práce.

Zamestnanecké výhody, benefity

elektronické stravné lístky v hodnote 5,10 Eur, firemné aktivity, ďalšie benefity v zmysle kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem o inzerovanú pracovnú pozíciu. Vzhľadom na veľký počet záujemcov, budeme kontaktovať len vybraných uchádzačov.
Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov uchádzačov o zamestnanie na účely výberového konania sú uvedené na:
https://www.olo.sk/arte-content/uploads/2018/06/Informa%C4%8Dn%C3%A1-povinnos%C5%A5_v%C3%BDberov%C3%A9-konanie.pdf

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

30.8.2021

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

základné vzdelanie
stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

technické

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • znalosť problematiky spoločnosti,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • fyzická zdatnosť,
 • manuálna zručnosť,
 • dobré orientačné schopnosti a znalosť obsluhovaného územia,
 • prispôsobivosť, spoľahlivosť, samostatnosť.

 

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť OLO, a.s. má na území Bratislavy významné postavenie v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a nezastupiteľné miesto v celom odpadovom hospodárstve hlavného mesta.

Adresa spoločnosti

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Prokopová
Tel.: +421 918 110 431
Mail: prokopova@olo.sk

Robotník opravy kontajnerov

Robotník opravy kontajnerov

Miesto práce
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. – OLO centrála, Ivanská cesta, Ružinov

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
ASAP

Mzdové podmienky (brutto)
961 EUR/mesiac, 13. a 14. plat
Mesačná odmena vo výške 961 Eur sa skladá zo základnej zložky mzdy 769 Eur/mes. + osobné prémie 192 Eur/mes. (25 % základnej zložky mzdy po skúšobnej dobe).

 

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • čistenie dovezených zberných nádob a kontajnerov /zabezpečenie vyprázdnenia a odvozu odpadu, dočistenie nádob vodou…/,
 • vykonávanie opráv a výmeny opotrebovaných súčiastok a častí zberných nádob a kontajnerov podľa pokynov majstra dielní /zváranie, demontáž a montáž…/,
 • kompletizácia nových zberných nádob a kontajnerov v sklade podľa pokynov majstra dielní,
 • vykonávanie špeciálnych zváračských prác,
 • okrem uvedených povinností vykonáva všetky ostatné práce podľa príkazu nadriadených, ktoré nie sú v rozpore so Zákonníkom práce.

Zamestnanecké výhody, benefity

elektronické stravné lístky v hodnote 5,10 Eur, firemné aktivity, ďalšie benefity v zmysle kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem o inzerovanú pracovnú pozíciu.
Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov uchádzačov o zamestnanie na účely výberového konania sú uvedené na: https://www.olo.sk/o-nas/kariera-v-olo/

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.8.2021

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

základné vzdelanie
stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

technické

Počet rokov praxe

0

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • zdravotná spôsobilosť,
 • mechanická zručnosť,
 • dôslednosť, precíznosť, spoľahlivosť, disciplína.

 

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť OLO, a.s. má na území Bratislavy významné postavenie v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a nezastupiteľné miesto v celom odpadovom hospodárstve hlavného mesta.

Adresa spoločnosti

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Prokopová
Tel.: +421 918 110 431
Mail: prokopova@olo.sk

Upratovačka

Upratovačka

Miesto práce
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. – OLO centrála, Ivanská cesta, Ružinov

Druh pracovného pomeru
skrátený úväzok

Termín nástupu
ASAP

Mzdové podmienky (brutto)
721 EUR/mesiac, 13. a 14. plat
Mesačná odmena vo výške 721 Eur sa skladá zo základnej zložky mzdy 577 Eur/mes. + osobné prémie 144 Eur/mes. (25 % základnej zložky mzdy po skúšobnej dobe).

 

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • čistenie, leštenie a utieranie nábytku a vybavenia od prachu,
 • vysýpanie smetných košov a popolníkov,
 • vysávanie nečistôt z kobercov, rohožiek a ostatných textílií,
 • zametanie a umývanie podláh, dlažieb a exteriérových povrchov,
 • čistenie a dezinfekcia sociálnych zariadení, dopĺňanie hygienických potrieb a náplní do zabudovaných zásobníkov,
 • práca je vykonávaná vo všetkých priestoroch administratívnej budovy,
 • vykonávanie náhradnej práce zadanej nadriadeným včas a kvalitne,
 • upozorňovanie nadriadeného alebo technika BOZP a OPP na zistené nedostatky z oblasti BOZP a OPP,
 • okrem uvedených povinností vykonáva všetky ostatné práce podľa príkazu nadriadených, ktoré nie sú v rozpore so Zákonníkom práce.

Zamestnanecké výhody, benefity

elektronické stravné lístky v hodnote 5,10 Eur, firemné aktivity, ďalšie benefity v zmysle kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem o inzerovanú pracovnú pozíciu.
Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov uchádzačov o zamestnanie na účely výberového konania sú uvedené na: https://www.olo.sk/o-nas/kariera-v-olo/

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.8.2021

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

základné vzdelanie
stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

ekonomické alebo technické

Počet rokov praxe

0

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • zdravotná spôsobilosť,
 • dôslednosť, spoľahlivosť.

 

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť OLO, a.s. má na území Bratislavy významné postavenie v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a nezastupiteľné miesto v celom odpadovom hospodárstve hlavného mesta.

Adresa spoločnosti

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Prokopová
Tel.: +421 918 110 431
Mail: prokopova@olo.sk

Projektový manažér - procesy

Projektový manažér – procesy

Miesto práce
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta, Ružinov

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
Asap

Mzdové podmienky (brutto)
2 125 EUR/mesiac, , 13. a 14. plat
Mesačná odmena vo výške 2125 Eur sa skladá zo základnej zložky mzdy 1700 Eur/mes. + osobné prémie 425 Eur/mes. (25 % základnej zložky mzdy po skúšobnej dobe).

 

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • navrhuje nové procesy v spolupráci s vlastníkmi procesov a gestorom,
 • riadi zmeny v procesoch a zmeny pracovných pokynov v spolupráci s vlastníkmi procesov a gestorom s cieľom dosiahnuť efektívnosť procesov,
 • tvorí procesné smernice a zodpovedá za ich aktualizáciu,
 • špecifikuje procesné metriky (KPI) pre rôzne úrovne procesov,
 • nastavuje kontroly procesu, zhodnocuje ich účinnosť a efektivitu,
 • meria kvalitu a výkonnosť procesu – produktivita, výťažnosť, spôsobilosť, štatistické ukazovatele,
 • poskytuje konzultácie a navrhuje riešenia,
 • v rámci procesov spolupracuje s členmi projektového tímu, dodávateľmi, vedením spoločnosti a pod.,
 • je povinný dodržiavať požiadavky vyplývajúce z IMS,
 • okrem uvedených povinností vykonáva všetky ostatné práce podľa príkazu nadriadených, ktoré nie sú v rozpore so Zákonníkom práce.

Zamestnanecké výhody, benefity

elektronické stravné lístky v hodnote 5,10 Eur, firemné aktivity, ďalšie benefity v zmysle kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem o inzerovanú pracovnú pozíciu. Vzhľadom na veľký počet záujemcov, budeme kontaktovať len vybraných uchádzačov.
Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov uchádzačov o zamestnanie na účely výberového konania sú uvedené na: https://www.olo.sk/o-nas/kariera-v-olo

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

30.9.2021

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické, technické

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • znalosť odbornej problematiky a problematiky spoločnosti,
 • praktický prístup k riešeniu procesného manažmentu,
 • základná znalosť ZP a zákonov z oblasti BOZP,
 • komunikačné a manažérske zručnosti,
 • znalosť MS Office – Excel, Word, Internet (mail, www) – úroveň pokročilý,
 • znalosť plánovacích nástrojov (napr. MS Project, Teams, Planner, Open Project),
 • samostatnosť, rozhodnosť, precíznosť, spoľahlivosť, iniciatíva,
 • schopnosť prevziať zodpovednosť,
 • schopnosť prinášať inovatívne prístupy a riešenia,
 • vodičský preukaz skupiny B.

 

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť OLO, a.s. má na území Bratislavy významné postavenie v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a nezastupiteľné miesto v celom odpadovom hospodárstve hlavného mesta.

Adresa spoločnosti

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Prokopová
Tel.: +421 918 110 431
Mail: prokopova@olo.sk


Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov uchádzačov o zamestnanie na účely výberového konania podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). (.PDF)