Platná legislatíva

Informácie k podmienkam realizácie odvozu komunálneho odpadu platné
od 31. 12. 2014
» Stiahnuť (.pdf)

Zákon č. 79/2015 Z. z. zo dňa 17. marca 2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov; účinnosť od 1.1.2016
» Stiahnuť nový Zákon o odpadoch (.pdf)

Zákon 535/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré zákony
» Stiahnuť zákon 535/2008 (.pdf)

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov.
» Stiahnuť VZN č. 1/2017

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2016 z 8. decembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov.
» Stiahnuť VZN č. 13/2016

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 14/2016 z 8. 12. 2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov.
» Stiahnuť VZN č. 14/2016

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 z 30. júna 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene
a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov.
» Stiahnuť VZN č. 4/2016 (.pdf)

Význam značiek na obaloch pre správne nakladanie s odpadmi z obalov
» Stiahnuť (.pdf)

Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví:
» 17.1.2014 (.pdf)
» 8.1.2014 (.pdf)

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 6/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
» Stiahnuť VZN č. 6/2004 (.doc)
» Stiahnuť prílohu č.1 (.doc)

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2005 z 15. decembra 2005,ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov.
» Stiahnuť VZN č. 8/2005 (.rtf)

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 7/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
» Stiahnuť VZN č. 7/2010 (.rtf)

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2011 z 3. 3. 2011, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
» Stiahnuť VZN č. 1/2011 (.pdf)

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 14/2011 z 15. decembra 2011, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.12/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov a mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
» Stiahnuť VZN č. 2/2012 (.pdf)

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č.13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov.
» Stiahnuť VZN č. 13/2012 (.pdf)

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky č. 7/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy.
» Stiahnuť VZN č. 7/2013 (.pdf)