Odpadové štatistiky OLO

V roku 2018 bolo do prevádzok spoločnosti OLO na základe uzavretých zmluvných vzťahov dovezených 159 751,03 t odpadu, zloženie ktorého je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zloženie odpadu
Zložka odpadu 2014 (t) 2015 (t)
2016 (t) 2017 (t) 2018 (t)
Zmesový komunálny odpad 113 812,38 114 450,02 116 935,45 118 472,91 114 503,72
Stavebný odpad 7 172,21 8 214,64 7 546,11 8 830,15 4 111,48
Objemný odpad 20 445,92 13 698,18 10 043,48 9 878,72 10 825,16
Biologicky rozložiteľný odpad 2 643,25 2 832,83 1 646,75 3 415,65 6 506,09
Papier a lepenka 7 918,96 7 984,45 8 348,38 8 533,76 9 297,59
Plasty (VKM, hliník) 4 202,01 4 436,65 4 786,90 5 043,36 5 824,19
Sklo 5 783,30 5 617,73 6 312,03 6 683,39 7 519,45
Drevo 875,78 789,95 587,68 204,48 329,94
Farby, lepidlá, živice 17,73 16,64 16,52 13,34 17,45
Rozpúšťadlá 2,67 4,16 5,61 4,45 3,57
Tuky a oleje 2,04 4,86 5,58 6,52 6,53
NO – detergendy, pesticídy 0,47 0,36 1,10 2,44 2,90
Kovy 277,19 294,05 456,59 367,29 296,02
Elektroodpad 386,90 411,44 498,84 515,88 501,64
Ostatné (batérie, žiarivky, pneumatiky) 95,59 88,49 13,40 2,71 5,30
CELKOM 163 636,40 158 844,45 157 217,28 161 975,05 159 751,03