Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Tlačové správy

16. decembra 2019 od OLO / Tlačové správy

OZNAM

Z dôvodu možnej nezjazdnosti komunikácií v oblasti Podkerepušky v zimných mesiacoch spoločnosť OLO a.s. dočasne umiestnila v 51. týždni pre obyvateľov dotknutej ulice/oblasti dve 1100 l zberné nádoby, aby aj v prípade zimnej kalamity bol zabezpečený odvoz zmesového komunálneho odpadu (ZKO).

Prosíme obyvateľov, aby počas nezjazdnosti komunikácie ZKO dočasne vkladali do 1100 l zberných nádob, odkiaľ bude odvoz vykonávaný podľa pôvodného harmonogramu odvozu. Prakticky to znamená, že ak sa naše zberové vozidlo nedostane až k Vašej nehnuteľnosti a neodvezie ZKO z Vašej nádoby, ukladajte ZKO do tejto dočasne pridelenej nádoby.

Je zakázané ukladanie objemného, stavebného a biologicky-rozložiteľného odpadu k týmto zberným nádobám; v prípade porušenia tohto zákazu budú nádoby odobraté.

Odvoz ZKO z odvozných miest v oblasti Podkerepušky začneme vykonávať ihneď, ako bude komunikácia pre našu zvozovú techniku prejazdná.

V prípade otázok kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom na tel. č. 02/50 110 111.
Zoznam zimných stanovíšť je zverejnený na www.olo.sk .

Umiestnenie 1100 l zberných nádob:

Etapa por.č. Ulice Počet ZN
1. Etapa 1 Podkerepušky 2 stanovištia (A, B) 4
2 Plánky 2 stanovištia (A,B) 6
3 Horné Židiny, Horská 2
4 Tavárikova osada 2
5 Popolná, Potočná, Zvončeková, Na medzi, Chladná 2
6 Knižkova dolina, Malý Javorník 2
7 Mokráň – Záhoň (Studená) 2
8 Vlárska , Bárdošova 2
9 Dlhé diely III 2
10 Dlhé diely I.,II. 2
Spolu 26
2. Etapa 11 Strmé sady (pri parku) 2
12 Brižitská 2
13 Cesta na Klanec 2
14 Podkorunská,Viničná, Dolnokorunská, Gronárska 2
15 Osada Svätopluk, Delená, Pod Kobylou, Spätná, Stepná cesta 2
16 Na hriadkach -záhradkárska oblasť 2
17 Stupavská, Stará Stupavská, Pri kolíske 2
18 Červená, Zlatá, Modrý chodník 2
19 Zavadilova, Pod srdcom 2
20 Snežienkova, Stará Klenová 2
21 Pekná cesta 2
22 Neronetová (pri existujúcom spoločnom stanovišti) 2
Spolu 23
Spolu I. II. Etapa 49

Súvisiace príspevky

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo