Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Podmienky prijatia odpadu

Služby závodu Spaľovňa – Podmienky prijatia odpadu
 1. Závod Spaľovňa odpadu vykonáva službu drvenie odpadu a energetické zhodnotenie odpadu zákazníkov. Prípadný dovoz odpadu alebo pristavenie kontajnera na odpad zákazníkovi – držiteľovi odpadu je potrebné riešiť so Zákazkovým oddelením, Úsekom stratégie a obchodu OLO a.s.
  OLO a.s., nevykonáva skartáciu cenín, dokumentov alebo dát v ľubovoľnej forme.
 1. Všetky služby, ktoré poskytuje závod Spaľovňa odpadu zákazníkom sú spoplatnené podľa platného cenníka OLOs.
 1. Všetok materiál – odpad, ktorý držiteľ odpadu privezie na energetické zhodnotenie do závodu Spaľovňa odpadu, je pre OLO a.s., vždy iba odpadom.
  Odpad je v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. hnuteľnou vecou, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
 1. Podľa zákona o odpadoch 79/2015 Z. z. je každý povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom.
  Ten, komu vyplývajú z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na základe tohto zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím alebo povolením.
 1. Pred vstupom do areálu závodu Spaľovňa odpadu je držiteľ odpadu povinný nahlásiť všetky potrebné údaje, ktoré požaduje obsluha váhy:
 • katalógové číslo odpadu
 • názov firmy a IČO, v prípade fyzických osôb meno, priezvisko a adresu z predloženého OP
 • evidenčné číslo vozidla
 1. Odpady privezené do závodu Spaľovňa odpadu musia byť držiteľom odpadu zaradené podľa katalógu odpadov, ktorý je uvedený vo vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z.
  Za správne zaradenie odpadu podľa katalógu odpadov je podľa zákona o odpadoch MŽP SR 79/2015 Z. z. (§14, odsek 1, písmeno a) zodpovedný držiteľ odpadu.
 1. Držiteľ odpadu sa stáva pre OLOs. zákazníkom od momentu zaevidovania jeho odpadu do evidencie odpadov závodu Spaľovňa odpadu obsluhou váhy alebo od právoplatnosti zmluvy na zhodnotenie odpadu uzatvorenej s OLO a.s..
 1. Zákazník svojim podpisom na vážnom lístku odsúhlasí hmotnosť a skutočnosť, že odpad zodpovedá katalógovému číslu odpadu, ktoré oznámil obsluhe váhy a potvrdí pravdivosť všetkých na vážnom lístku uvedených údajov.
 1. Zákazník je povinný podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability.
 1. OLO nemá ani technické ani personálne možnosti na iné úpravy odpadu okrem energetického zhodnotenia a/alebo drvenia, zákazník si musí odpad pred jeho odovzdaním na likvidáciu (napr. dokumenty alebo ceniny) – upraviť do takej formy, ktorá je pre zákazníka vyhovujúca, z hľadiska bezpečnosti či už zákazníka alebo odpadu samotného, alebo z hľadiska zabránenia ďalšiemu používaniu tohto odpadu.
 1. Do spaľovne odpadu je možné priviesť na likvidáciu len odpad, ktorý je uvedený v zozname odpadov, ktorý sa nachádza v integrovanom povolení č. 564/OIPK/04-Va/720080103 v znení neskorších zmien vydanom SIŽP.
  Aktuálny zoznam odpadov sa nachádza na stránke www.olo.sk, na vývesnej tabuli umiestnenej vo vchode do závodu Spaľovňa odpadu a je možné do neho nahliadnuť u obsluhy váhy.
 1. Do spaľovne odpadu nie je možné priviesť na likvidáciu
 • nebezpečné odpady,
 • odpady ohrozujúce technologické zariadenie prevádzkovateľa, zdravie osôb a životné prostredie (munícia, výbušniny, odpady vysokohorľavé, dráždivé, škodlivé zdraviu, žieravé, toxické, karcinogénne, teratogénne, mutagénne, infekčné, biologicky škodlivé a odpady schopné uvoľňovať od životného prostredia toxické plyny),
 • odpady nespáliteľné (zemina, zemina nasiaknutá olejom, kamenivo, piesok, bahno, škvara, popol, sneh, ľad, stavebný odpad, železné a neželezné kovy),
 • odpady, ktoré z technických dôvodov nie je možné podrviť na drviacom zariadení (napr. pre veľký rozmer – hrubé kmene stromov, sudy, barely a pod.),
 • odpady zo zdravotníctva a z veterinárnej starostlivosti (časti tiel, orgány, uhynuté zvieratá, odpad z mäsa, farmaceutické prípravky, krvné vaky, konzervy, injekčné striekačky a ihly),
 • prach (textilný, uholný, prach z gumy, atď.)
 • odpady z olejov vrátane ich obalov okrem jedlých olejov (kat. číslo 200 125)
 • kusy textilu a koberce s dĺžkou viac ako 3 m.
 1. Do spaľovne odpadu nie je možné priviesť na likvidáciu jednodruhový odpad vo väčších množstvách a s pravidelným výskytom, obsahujúci viac ako 1 % chloridov, 5% síry, 60% vody
 1. Odpad privezený zákazníkom sa bude vysypávať a vyskladňovať z výsypnej rampy priamo do zásobníka odpadu v spaľovni podľa pokynov zodpovedného pracovníka na výsypnej rampe s tým, že vozidlá prevádzkovateľa majú absolútnu prednosť.
  Najväčší z rozmerov neupraveného odpadu nesmie byť väčší ako 1 m.
 1. Nadrozmerný odpad (neupravený odpad, ktorého jeden z jeho rozmerov je viac ako 1,0 m) alebo odpad, ktorý si zákazník pred spálením žiada mechanicky znehodnotiť – podrviť, sa bude vyskladňovať a vysypávať na ploche, kde sa nachádza mobilné drviace zariadenie, podľa pokynov zodpovedného pracovníka s tým, že prevádzkovateľa majú absolútnu prednosť.
 1. V prípade záujmu zákazníka, je po dohode s vedením Spaľovne odpadu možné likvidovať určité malé množstvá odpadov max. do 100 kg (napr. dokumentáciu s dôvernými údajmi firiem a osôb, znehodnotené ceniny, alebo dáta v ľubovoľnej forme) vhadzovaním zamestnancami Spaľovne odpadu priamo do násypky kotla pod dohľadom pracovníkov zákazníka.
 1. OLO a.s., vydá ako potvrdenie o zlikvidovaní odpadu zákazníkovi vážny lístok.
 1. Zákazník môže požiadať obsluhu váhy o vystavenie likvidačného protokolu.
  V texte likvidačného protokolu bude uvedené iba katalógové číslo odpadu a iba množstvo odpadu. Likvidačný protokol bude vystavený na hlavičkovom papieri OLO a.s.
  OLO nemá personálne ani technické možnosti na preberanie, identifikáciu alebo potvrdzovanie počtu alebo úplnosti odpadu, ako napr. ceniny, dokumenty, oblečenie, obuv a pod.
  OLO a.s. nevydá okrem uvedených dvoch dokumentov zákazníkovi žiadny iný dokument alebo potvrdenie o likvidácii odpadu.
 1. Vodiči zákazníka sú povinní podržiavať v celom areáli spaľovne maximálnu povolenú rýchlosť 30 km/hod. a podriadiť sa všetkým príkazom obsluhy na výsypnej rampe a na ploche kde sa nachádza mobilné drviace zariadenie.
  Vozidlá OLO a.s. majú na výsypnej rampe a na ploche pri drviacom zariadení absolútnu prednosť
 1. Pri nedodržaní týchto podmienok, privezený odpad OLOs. neprevezme a bude zákazníkovi fakturovať pokutu 300,00 EUR za každé zistené porušenie týchto podmienok.
  Pri opakovanom nedodržiavaní týchto podmienok, v prípade, že má zákazník u OLO a.s. zaevidovanú objednávku na likvidáciu odpadu alebo zákazník má s OLO uzatvorenú zmluvu na zhodnotenie odpadu, budú tieto zo strany OLO a.s. vypovedané.
 1. V prípade, že uvedeným porušením týchto podmienok dôjde k poškodeniu zdravia alebo smrti zamestnancov OLOs. alebo k poškodeniu, prípadne zničeniu technického, resp. technologického zariadenia OLO a.s., zodpovedá za tieto škody zákazník. V prípade ak zákazník dovezie do závodu Spaľovňa odpadu odpad uvedený v bode č. 12 je povinný tento odpad odviesť zo závodu Spaľovňa odpadu na vlastné náklady, v opačnom prípade OLO a.s. zabezpečí odvoz a likvidáciu oprávnenou organizáciou a všetky náklady spojené s nakladaním s predmetným odpadom budú v plnej výške fakturované zákazníkovi.
 1. Zákazníci, ktorí nemajú s OLOs. uzatvorenú zmluvu o nakladaní s odpadom, platia za služby vykonané závodom Spaľovňa odpadu podľa platného cenníka OLO a.s., v hotovosti.
 1. Pre opakovanú likvidáciu odpadu odporúčame zákazníkom uzatvoriť s OLOs. zmluvu o nakladaní s odpadom, s možnosťou platiť za služby vykonané závodom Spaľovňa odpadu podľa platného cenníka OLO a.s. na základe faktúry bankovým prevodom.
  Zákazník si môže uzatvorenie zmluvy dohodnúť na OLO a.s., Úsek stratégie a obchodu, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava – tel. 50 11 06 36.
 1. Prípadné zmeny týchto podmienok bude riešiť vedenie závodu Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo 72, Bratislava, tel. 40 20 60 11.
Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

 • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo