Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Všetko o bioodpade zo záhrad

Najčastejšie otázky o biologicky rozložiteľnom odpade zo záhrad

Od 1.1.2017 je účinná vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Pre Bratislavčanov z nej vyplývajú novinky v nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (BRKO), ktorý vzniká pri údržbe záhrad v individuálnej bytovej výstavbe – iba v rodinných domoch. Pripravili sme odpovede na najčastejšie otázky, s ktorými sa na nás obraciate.

Čo ak ste nepodali žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad do stanoveného dátumu 31.1.2017?

Žiadosť je možné podať počas celého roka, teda aj po stanovenom termíne. Podajte vyplnenú žiadosť na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií magistrátu na Blagoevovej 9 (P.O.BOX 76, 850 05 Bratislava 55) osobne alebo poštou.

Bude žiadosť prístupná aj cez elektronické služby portálu verejnej správy?

Žiadosť zatiaľ nie je prístupná cez elektronické služby portálu verejnej správy. Dá sa stiahnuť z www.bratislava.sk, Odpad, Tlačivá a formuláre, Formulár č. 7.

Máte povinnosť podať žiadosť aj keď máte o ulicu ďalej zberný dvor?

Každá domácnosť z individuálnej bytovej výstavby (rodinný dom), je povinná vyplniť a doručiť vyplnenú žiadosť. V tlačive uvediete, že nepožadujete ani jednu z možností (hnedú zbernú nádobu/kompostovací zásobník) a uvediete dôvod.

Musíte podať žiadosť aj keď bývate v bytovom dome alebo v byte s predzáhradkou?

Nie. Žiadosť je povinná podať len domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe (v rodinnom dome).

Je potrebné k žiadosti priložiť aj kópiu výpisu listu vlastníctva? Musí byť overená?

Kópia listu vlastníctva môže byť vytlačená z katasterportálu. Nemusí byť overená. Listom vlastníctva sa preukazuje výmera záhrady.

Kde zistím evidenčné číslo?

Evidenčné číslo je číslo zapojenia do systému zberu komunálneho odpadu pridelené fyzickej osobe alebo právnickej osobe Hlavným mestom SR Bratislava. Ak evidenčné číslo neviete, ochotne vám ho poskytnú na tel. číslach 02/59 356 269, 02/59 356 588, 02/59 356 915 alebo 02/59 356 973.

Je možné zabezpečiť kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu aj pre záhradu bez stavby/rodinného domu a bez zabezpečenia odvozu komunálneho odpadu?

Hlavné mesto dodá jednu z možností aj pre záhradu, z ktorej je zabezpečený pravidelný zber komunálneho odpadu minimálne v mesiacoch marec až november.

Je služba odvozu bioodpadu zo záhrad bezplatná?

Všetky náklady na kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu a s tým súvisiaci zber a odvoz biodpadu zo záhrad v individuálnej bytovej výstavbe, sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Budete môcť odviezť trávu do zberného dvora aj po pridelení hnedej nádoby na bioodpad?

Áno. Zberné dvory a zberné miesta na bezplatné odovzdanie odpadu z údržby zelene budú naďalej fungovať.

Aké rozmery majú kompostovací zásobník a zberná nádoba?

Zberné nádoby sú typizované; rozmermi zodpovedajú zberným 120l a 240l zberným nádobám na zmesový komunálny odpad. Sú hnedej farby s mriežkou na spodku nádoby na prevzdušňovanie bioodpadu. Kompostovacie zásobníky sú plastové rôznych rozmerov podľa veľkosti napr. 400- 500 l – výška 80 cm, priemer 105 cm, 600-700 l priemer 120 cm, výška 85 cm, 1 000 l priemer 140 cm, výška 105 cm.

Bude sa vynášať kompostovací zásobník?

V kompostovacom zásobníku sa zhromažďuje a spracováva bioodpad zo záhrad. Vyrobený kompost sa použije na vlastné účely.

Aký odpad patrí do hnedej zbernej nádoby?

Do hnedej zbernej nádoby patria: kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burina. Nepatria sem odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky.

Je možné vymeniť kompostér za hnedú zbernú nádobu?

Nakladanie so zmesovým komunálnym ako aj triedeným odpadom sa na území Bratislavy riadi Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta (VZN) č. 1/2017. V zmysle tohto VZN, nárok na dodanie nového kompostéra alebo zbernej nádoby nastáva až po uplynutí ich životnosti, najskôr však po piatich rokoch od dodania.

Dokedy sa realizuje odvoz bio odpadu z hnedých zberných nádob?

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislava, je odvoz bio odpadu z hnedých zberných nádob vykonávaný do 30. 11. 2018 v závislosti od toho, či máte odvoz v párny alebo nepárny týždeň

Mesiac Týždeň Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
November 47. (nepárny) 19.11. 20.11. 21.11. 22.11. 23.11.
48. (párny) 26.11. 27.11. 28.11. 29.11. 30.11.
Kontakt a mapku na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií si môžete stiahnuť » TU

 

 

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo