Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Obstarávanie

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. je obstarávateľom podľa ustanovenia § 9 ods. 1 písm. a) v spojitosti s § 9 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov.

Aktuálne obstarávanie

Predmet obstarávania Termín predkladania ponúk Predpokladaná cena Zadávacie podklady Termín realizácie
Výmena armatúr na výstupnom potrubí pary z kotla K1 a K2 a výmena armatúr na vstupnom potrubí pary do TG 25.07.2017. do 09.00h 115.000,- € [Oznámenie o vyhlásení OK]
hradela@olo.sk
machalikova@olo.sk
19.09.2017 do 03.10.2017
Výmena nového binárneho merania hladiny bubna v kotle K1 v závode Spaľovňa odpadu, Bratislava 20.07.2017 do 12.00 hod. 65.000,- € hradela@olo.sk
machalikova@olo.sk
16.9. – 4.10.2017
Meranie a diagnostika energetických zariadení do 25.07.2017 do 09.00 hod. 140.000,- € [Oznámenie o vyhlásení OK]
hradela@olo.sk
sramova@olo.sk
5 mesiacov
Zabezpečenie a prevádzkovanie bonifikačného systému pre zamestnancov do 18.07.2017 do 12.00 hod. 36.000,- € hajcakova@olo.sk 36 mesiacov od účinnosti zmluvy
AMS – výmena prístrojov na meranie TZL 17.07.2017 do 10.00 hod. 60.000,-€ hradela@olo.sk
machalikova@olo.sk
10/2017 – počas jesennej odstávky ZSO
Zvýšenie protipožiarnej bezpečnosti prevádzky Ivanská cesta 22, Bratislava 20.07.2017 do 12.00 hod. 118.483,-€ hradela@olo.sk
machalikova@olo.sk
do 12/2017
Baliaca linka na zlisovaný zmesový komunálny odpad 21.07.2017 do 10:00 hod. 324.000,- € [Oznámenie o vyhlásení OK]
hradela@olo.sk
mistinova@olo.sk
do 6 mesiacov
od podpisu zmluvy
Ochrana majetku objektov obstarávateľa výkonom strážnej služby 17.07.2017 do 10.00 hod. 757.500,- € [Oznámenie o vyhlásení OK]
hradela@olo.sk
machalikova@olo.sk
8-9/2017
Odkanalizovanie spevnených plôch v Závode Spaľovňa odpadu do 26.05.2017 do 12:00 hod 520.000,- € [Oznámenie o vyhlásení OK]
hradela@olo.sk
sramova@olo.sk
do 5 mesiacov od podpisu zmluvy
Nákup a dodanie vozidiel na prepravu veľkokapacitných kontajnerov „VKK“ do 17.05.2017 do 12:00 hod. 345.000,- € [Oznámenie o vyhlásení OK]
hradela@olo.sk
hajcakova@olo.sk
do 5 mesiacov od podpisu zmluvy

 


Ukončené obstarávanie

Predmet obstarávania Termín predkladania ponúk Cena Zadávacie podklady Termín realizácie Víťaz
Prenájom osobných vozidiel do 23.06.2017 do 12:00 hod. 415.000,- € od 02.06.2017 do 14.06.2017 na 48 mesiacov B2B Rent s.r.o., Bratislava
Nákup a dodanie zberových vozidiel na sklo do 26.05.2017 do 12:00 hod 196.000,- € 5/2017 do 140 dní od podpisu zmluvy Profi Truck Business, s.r.o., Olomouc
Doručovanie zberných nádob do 27.06.2017 do 12:00 hod. 30.000,- € 6/2017 od 07/2017 – 06/2018 SunTrans, s.r.o., Čiližská 4, Bratislava
Výmena obvodového plášťa haly, vybudovanie skladu na výdaj OOPP do 28.06.2017 do 10:00 hod. 168.862,33 € 6/2017 do 3 mesiacov od odovzdania staveniska AA PLUS Slovakia s.r.o., Bratislava
Dátová a hlasová mobilná infraštruktúra pre OLO a.s. do 20.03.2017 do 12:00 hod. Program č. 1 / 3,- €/ks/mesiac
Program č. 2 / 12,- €/ks/mesiac
Program č. 3 / 18,-€/ks/ mesiac
Program č. 4 / 28,-€/ks/ mesiac
od 03.03.2017 do 13.03.2017 36 mesiacov od podpisu zmluvy Orange Slovensko, a.s. , Bratislava
Mobilný lisovací lineárny kontajner min. 20 m3 na hákový nakladač . do 05.06.2017 do 12.00 hod. od 23.5.2017 8/2017 súťaž zrušená dňa 14.06.2017
Optimalizácia energetických úspor do 09.05.2017 do 12.00 hod. 152.415,-€ od 25.4.2017 2017 Jasa s.r.o
Starostlivosť o IT technológiu do 20.03.2017 do 12:00 hod. 4.250,- € /mesiac od 03.03.2017 do 13.03.2017 36 mesiacov od podpisu zmluvy IP Security Consulting s.r.o., Príbovce
Odber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu do 03.03.2017 do 12:00 hod. 140.000,- € do 1.3.2017 2017/2018 JV Intersad , spol s.r.o
Poistenie zodpovednosti za škodu do 10.05.2017 do 10:00 hod. 26.800,- € od 02.05.2017 12 mesiacov od podpisu zmluvy PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Bratislava
Čistenie zberných nádob do 20.04.2017 do 12:00 hod. 12,90 €/110l, 120l a 240l; 25,70 €/1100l od 06.04.2017 do 13.04.2017 12 mesiacov od podpisu zmluvy SWM Group a.s. Bratislava
Čistiace a servisné práce na kanalizácii a súvisiacich zariadeniach areálu OLO a.s., Závode Spaľovňa a Dotrieďovacom závode, Vlčie Hrdlo 72, Bratislava. do 21.04.2017 do 12:00 hod. 95.000,-€ do 18.4.2017 2017/2018 AKS group s.r.o
Oprava zásobníka odpadu do 17.02.2017 do 12:00 hod. 1.482.692,- € od 01.02.2017 do 09.02.2017 do 24 mesiacov od začiatku doby plnenia VERTICAL INDUSTRIAL a.s., Bratislava
Dátová a hlasová fixná infraštruktúra pre OLO a.s. do 20.03.2017 do 12:00 hod. 5.280,- € /mesiac od 03.03.2017 do 13.03.2017 36 mesiacov od podpisu zmluvy BENESTRA, s.r.o. Bratislava
Oprava havarijného stavu plochých striech do 10.02.2017 do 10:00 hod. 82.364,- € 2/2017 do 5 mesiacov od začiatku doby plnenia IDEAL – R s.r.o. , Trnava
Generálna oprava reťazového dopravníka do sila popolčeka. do 10.02.2017 do 10.00 hod. 69.337,-€ od 31.1.2017 22.04.2017-10.05.2017 IDO HUTNÝ PROJEKT a.s.
Dodávka kompletného čerpacieho agregátu vrátane elektro-pohonu, pružnej spojky a ventilu minimálneho obtoku. do 10.02.2017 do 10.00 hod. 79.820,-€ od 31.1.2017 22.04.2017-10.05.2017 Praktikpump s.r.o
Dodávka lešenia a čistenie kotlov pieskovaním -tryskaním 10.02.2017 168.296,- € 01/2017 do 31.12.2017 FEVAKO spol. s.r.o.
Dodávka záhradných kompostérov na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu „BRKO“ do 10.02.2016 do 12:00 hod. 270.000,- € od 03/2017 – zmluva na dva roky JRK Waste Management s.r.o. Bratislava
Dodávka zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu „BRKO“ do 16.01.2017 do 12:00 hod. 396.000,- € od 28.12.2016 do 10.01.2017 od 02 – 12/2017 Elkoplast Slovakia, s.r.o.
Dodávka kompostérov na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu „BRKO“ do 16.01.2017 do 12:00 hod. od 28.12.2016 do 10.01.2017 súťaž zrušená dňa 23.01.2017
Hasiace moduly- protipožiarnych zariadení na ochranu stavebných a technologických objektov do 21.11.2016 do 10.00 hod. 116.626,40 € od 02.11.2016 12/2016 PROTENG s.r.o., Bratislava
Zariadenia na čistenie spalín Kompletná výmena AMS- projekt. do 21.09.2016 25.000,- € od 6.9.2016 Obstarávacie konanie bolo zrušené dňa 14.12.2016
Energetický audit v zmysle zákona o energetickej efektívnosti 25.11.2016 do 12:00 hod. 139.100,- € 11/2016 do 5 mesiacov od podpisu zmluvy EnergyTech, s.r.o. , Žilina
Poistenie majetku a strojového zariadenia do 14.12.2016 do 10:00 hod. 29.11.2016 – 06.12.2016 súťaž zrušená dňa 09.12.2016
Spracovanie prevádzkovo-ekonomického auditu spoločnosti OLO a.s. do 11.11.2016 do 10:00 hod. 36.800,- € 03.11.2016 do 3 mesiacov od podpisu zmluvy BDO Audit, spol. s.r.o.
Mobilný lisovací kontajner 10m3 na hákový nakladač do 3.10.2016 do 9:00 hod. 24.000.- € 26.9.2016 do 11-12/2016 WINTEC Slovakia spol s.r.o ., Bratislava
Veľkokapacitné kontajnery na odvoz odpadu do 3.10.2016 do 9:00 hod. 50.620,- € 26.9.2016 do 12/2016 WINTEC Slovakia spol s.r.o ., Bratislava
Elektrický ohrev tkaninového filtra 20HTP13 – výmena do 19.9.2016 do 10:00 hod. 10.632,- € 8.9.2016 do 31.10.2016 ELPIM , s.r.o . Bratislava
Dodávka 2 ks malých zberových vozidiel na komunálny odpad do 26.08.2016 do 12:00 hod. 290.000,- € 08/2016 do 30.11.2016 REDOX, s.r.o., Lučenec
Rozšírenie kapacity zberného dvora na Starej Ivanskej ceste 2, Bratislava do 04.10.2016 do 12:00 hod 198.783,- € od 26.09.2016 11 -12/2016 AA PLUS SLOVAKA s.r.o. Bratislava
Dodávka lešenia a čistenie kotlov pieskovaním – tryskaním do 03.10.2016 do 09:00 hod. 85.111,- € 23.09.2016 od 07.10.2016 do 04.11.2016 AKS Group s.r.o. , Žilina
Oprava zásobníka odpadu-a) oceľobetónové piliere do 22.09.2016 do 10:00 hod. 121.571,- € 14.09.2016 od 08.10.2016 do 01.11.2016 VERTICAL INDUSTRIAL. a.s., Bratislava
Poskytovanie právnych služieb do 25.08.2016 do 08:00 hod. 20.000,- € 19.08.2016 Platnosť zmluvy 24 mesiacov, alebo do vyčerpania finančného limitu BARRISTER LEGAL s.r.o., Bratislava
Administratívna budova, zmena účelu využitia a stavebné úpravy – realizácia 09.09.2016 do 12:00 hod. 36.232,20 € 31.08.2016 Odovzdanie stavby do 45 dní od začatia prác TOMON s.r.o. , Pezinok
Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodnenia alebo zhodnocovania odpadu (popol a škvára) do 26.02.2016 do 08:00 hod. 387.000,- € 2/2016 od 01.09.2016 Vassal EKO, s.r.o., Bratislava
Zberný dvor pri spaľovni – projektová dokumentácia do 12.08.2016 do 12:00 hod. 19.800,- € 1.8.2016 do 15.10.2016 Atelier ATRIO s.r.o., Bratislava
Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodnenia odpadu (tuhý odpad z čistenia plynu 19 01 07) do 29.04.2016 do 12:00 hod. 0,- € 3/2016 súťaž zrušená dňa 22.07.2016
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov obstarávateľa formou stravných poukážok do 27.05.2016 do 12:00 hod 329.000,- € 5/2016 od 01.08.2016 do 31.07.2017 GGFS s.r.o. , Bratislava
Prípravné práce pre upgrade riadiaceho systému Phoenix Contact do 20.04.2016 do 12:00 hod 72.507,- € 4/2016 do 31.05. 2016 a do 30.10.2016 SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o.
Výmena turbínového oleja v turbogenerátore do 20.4.2016 do 12.00 hod. 22.640,- € 4/2016 do 27.05.2016 MADAST s.r.o.
Upgrade riadiaceho systému MITSUBISHI v chemickej úpravni vody do 18.04.2016 do 10.00 hod. 83.128,- € 4/2016 I. Etapa máj 2016
II. Etapa máj 2016
III. Etapa október/december 2016

ACP AuComp, s.r.o.
Technická údržba výpočtovej techniky 25.02.2016 do 12.00 hod. 36.000,- € 02/2016 od 07.03.2016 do 28.02.2017 EMEL Bratislava, s.r.o.
Poskytovanie právnych služieb v oblasti personálneho zabezpečenia spoločnosti 26.02.2016 do 12.00 hod. 20.000,- € 02/2016 od 01.04.2016 do 31.03.2017 Mgr. Tomáš Szabo
Dodávka zemného plynu pre potreby OLO a.s. do 27.11.2015 12.00 hod. 130.000,- € [Zadávacie podklady]
popik@olo.sk
od 1.1.2016 do 31.12.2016 VEMEX ENERGO s.r.o.
Oprava komína 120/2,39 m – III. časť – Statické zosilnenie drieku komína v OLO a.s., závod Spaľovňa odpadu. 14.08.2015 do 12.00 hod. 130.000,- € [Zadávacie podklady]
[Príloha č.2 – Výkaz výmer – Oprava komína – III.časť]
[Príloha č.3 – Statický výpočet – Oprava komína – III.časť]
svabik@olo.sk
od 01.10. 2015 do 30.11.2015 VERTICAL Industrial, a.s., Bratislava
Zásobník odpadu – Výmena 2 ks poklopov montážnych otvorov +20 m P + D + M 14.08.2015 do 12.00 hod. 20.000,- € 07/2015 október 2015 STAVOKOV, s.r.o., Trenčín
Stavba – Panelová cesta k OLEOPASSu dažďovej kanalizácie 05.08.2015 do 12.00 hod. 35.000,- € 06/2015 od 17.08.2015 do 17.09.2015 TOMON s.r.o., Pezinok
Zásobník odpadu – Výmena poklopu kotla K3 +20 m P + D + M do 05.08.2015 12.00 hod. 10.000,- € 06/2015 od 16.09.2015 do 6.10.2015 Stavokov s.r.o., Trenčín
ZČS – Oprava 8 ks vrchných poklopov tkaninových filtrov do 05.08.2015 12.00 hod. 24.000,- € 06/2015 do 30.10.2015 FEVAKO s.r.o., Bratislava
Stavba – Oprava vnútorných komunikácií v OLO a.s., závod Spaľovňa odpadu do 05.08.2015 12.00 hod. 100.000,- € [Zadávacie podklady]
[Príloha č.2 – Výkaz a výmer]
[Príloha č.3 – Situácia spevnených plôch]
svabik@olo.sk
od 17.08.2015 do 17.09.2015 TOMON, s.r.o., Pezinok
ZČS – Čistenie zásobníka produktu z čistenia spalín do 22.07.2015 12.00 hod. 16.000,- € 05/2015 od 15.09.2015 do 6.10.2015 Vertical Industrial a.s., Bratislava
Oprava haly na triedenie papiera a PET fliaš v Dotrieďovacom závode OLO a.s. do 22.07.2015 12.00 hod. 50.000,- € 05/2015 august 2015 Stavokov s.r.o., Trenčín
MaR – Kalibračná piecka pre teplomery do 22.07.2015 12.00 hod. 20.000,- € 05/2015 august 2015 Tectra s.r.o., Levice
Elektro – protipožiarne zatesnenie prestupov káblov – II. Etapa 01.04.2015 do 12:00 hod. 25.000 € 02/2015 od 01.03.2015 do 31.05.2015 ACP AuComp, s.r.o.,
Bratislava
Elektro – Výmena časti výbavy frekvenčných meničov primárneho a sekundárneho spaľovacieho vzduchu 20.03.2015 do 12:00 hod. 13.000 € 02/2015 od 27.04.2015 do 07.05.2015 NES Nová Dubnica s.r.o.
ZČS – Výmena teflónového povrchu absorbérov 20.03.2015 do 12:00 hod. 60.000 € 02/2015 I. Etapa od 22.04.2015 do 10.05.2015
II. Etapa od 16.09.2015 do 05.10.2015
FEVAKO s.r.o., Bratislava
Zariadenie na čistenie spalín – GO korčekového dopravníka 20.3.2015 do 12:00 hod. 100.000 € [Zadávacie podklady]
svabik@olo.sk
od 21.04.2015 do 10.05.2015 IDO EET – Levické strojárne, s.r.o.
Obstarávacie konania pod limitom zverejnenia v roku 2014 Obstarávacie konania 2014 pdf
Nákup pneumatík a pneuservisné služby 28.11.2014 60.000 €/rok [Zadávacie podklady]
popik@olo.sk
od 01.01.2015 do 31.12.2017 ARS, s.r.o.
Servisná činnosť a údržba technologických zariadení v závode Spaľovňa odpadu OLO a.s. 21.11.2014 300.000 €/rok [Zadávacie podklady]
[Príloha č.2 – Hlavné servisné práce na technologických zariadeniach]
[Príloha č.3 – Servisné práce na vedľajších technologických zariadeniach]
popik@olo.sk
od 01.01.2015 do 31.12.2017 Fevako, s.r.o.
Dodávka nádob a kontajnerov na zber komunálnych odpadov pre potreby OLO a.s. 21.11.2014 300.000 €/rok [Zadávacie podklady]
popik@olo.sk
od 01.01.2015 do 31.12.2017 KATIS s.r.o.,
Plastima Topoľčany
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov pre zamestnancov OLO a.s. 330.000 €/rok November 2014 od 01.01.2015 do 31.12.2017 DOXX, s.r.o.
Dodanie ochranných osobných pracovných prostriedkov a zabezpečenie servisného prenájmu pracovného oblečenia pre potreby OLO a.s. 19.09.2014 do 12:00 hod. [Zadávacie podklady]
[Príloha č.3 – Požadovaný dizajn OOPP]
popik@olo.sk
od 01.11.2014 do 31.10.2017 DUAL BP s.r.o.
Bardusch Kft.
Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie v závode Spaľovňa odpadu 27.08.2014 do 12.00h 200.000 € [Zadávacie podklady]
[Príloha č.2 – Výkazy výmer]
rothbergova@olo.sk
do 31.10.2014 ECO – BAU – GLOBAL s.r.o., Bratislava
Upgrade riadiacich systémov turbogenerátora v Závode Spaľovňa odpadu 30.6.2014 do 12:00 hod. 150.000 € Jún 2014
svabik@olo.sk
V etapách
od 1.8.2014 do 5.10.2014
SAT spol. s.r.o. , Bratislava
Oprava betónových konštrukcií zásobníka odpadu v Závode Spaľovňa odpadu 28.03.2014 do 12:00 hod. 200.000 € [Zadavacie podklady]
svabik@olo.sk
I. od 27.04. do 08.05.2014 II. od 02.09. do 15.09.2014, resp. po dobu platnosti zmluvy VERTICAL INDUSTRIAL, Bratislava
Kotolňa – Oprava výmuroviek kotlov 28.3.2014 do 12:00 hod. 80.000 € / rok [Zadavacie podklady]
svabik@olo.sk
I. od 28.04. do 15.05.2014 II. od 04.09. do 21.09.2014, resp. po dobu platnosti zmluvy TERMOSTAV Bratislava s.r.o.
Výstavba lešenia v kotloch v Závode Spaľovňa odpadu a čistenie kotlov pieskovaním 28.3.2014 do 12:00 hod. 140.000 €/rok [Zadavacie podklady]
svabik@olo.sk
I. od 28.04. do 15.05.2014 II. od 04.09. do 21.09.2014, resp. po dobu platnosti zmluvy FEVAKO s.r.o., Bratislava
Preprava odpadu 19 01 12 – Škvara a popol zo Závodu Spaľovňa odpadu 14.3.2014 do 12:00 hod. 180.000 € [Zadavacie podklady]
svabik@olo.sk
od 01.04.2014 do 31.3.2017 MJM TRANS, s.r.o., Stupava
Dodávka pohonných hmôt pre potreby OLO a.s. 14.3.2014 do 12:00 hod. predpokladaný odber
650.000 L/rok
[Zadavacie podklady]
popik@olo.sk
od 01.04.2014 do 31.3.2017 OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava
Stavebné úpravy prevádzkovej budovy OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2. 20.12.2013 do 12:00 hod. 200.000 € [Zadavacie podklady1]
[Zadavacie podklady2]
[Zadavacie podklady3]
popik@olo.sk
1.2.2014 – 30.4.2014 Širila a.s.
Kĺbový nakladač s prednou lyžicou 2-5m3 30.9.2013 do 12,00 hod. 85 000 € [Zadavacie podklady]
kravjansky@olo.sk
do 31.10.2013 REDOX s.r.o.
Vysokotlakové očistenie a náter vonkajšej fasády Spaľovne 30.08.2013 do 12:00 hod. 60 000 € [Zadavacie podklady]
svabik@olo.sk
9.9. – 1.10.2013 MALMONT, spol. s.r.o.
Oprava strechy v odškvarovni 16.08.2013 do 12:00 hod. 100 000 € [Zadavacie podklady]
[Výkres strechy odškvarovne]
svabik@olo.sk
2.9. – 21.10.2013 MALMONT, spol. s.r.o.
Dobudovanie technológie separačnej linky august 2013 250.000 € návrh riešenia + cenovú ponuku predkladajú vyzvaní uchádzači október 2013 Bluetech, s.r.o.
Prestrešenie príjmu plastov 28.06.2013 do 12:00 hod. 150.000 € [Zadávacie podklady]
[Projektova dokumentacia]
[Vykaz vymer]
popik@olo.sk
do 31.10.2013 STAVOKOV, spol. s.r.o.
Zariadenia čistenia spalín – Oprava sprievodných ohrevov tkaninových filtrov v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo. 28.06.2013 do 12:00 hod. 45.000 € [Oprava sprievodných ohrevov tkaninových filtrov]
[Tkaninový filter príloha]
svabik@olo.sk
od 25.07. do 05.09.2013 ELPIM spol. s r.o.
Oprava zásobníka odpadu v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo. 21.06.2013 do 12:00 hod. 100.000 € [PDF]
svabik@olo.sk
od 25.07. do 04.08.2013 VERTICAL INDUSTRIAL a.s.
Dodávka vysokozdvižného vozíka do závodu Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo. 10.06.2013 do 12:00 hod. 40.000 € [PDF]
svabik@olo.sk
do 31.08.2013 STARLIFT, s.r.o.
Oprava tkaninového filtra č. 2 a výmena filtračných rukávov v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo. 21.06.2013 do 12:00 hod. 65.000 € [Oprava tkanivového filtra]
[Oprava tkanivového filtra – príloha]
svabik@olo.sk
od 25.07. do 08.09.2013 Ecotex s.r.o.
Oprava turbíny TG1 v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo 21.06.2013 do 12:00 hod. 150.000 € [Oprava turbíny TG1]
[Revízna správa]
[6.2. Parametre]
[6.3. Pozdĺžny rez turbínou]
[6.4. Uťahovacie momenty na telese turbíny]
[6.5. Pohľad na rotor turbíny]
[6.6. Pohľad na labyrintové upchávky]
[6.7. Detail labyrintových upchávok]
svabik@olo.sk
od 22.07. do 10.09.2013 EKOL, spol. s.r.o.
GO dvoch vodorovných redlerových dopravníkov zariadenia čistenia spalín v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo. 07.06.2013 79.000 € [PDF]
svabik@olo.sk
od 25.07. do 15.08.2013 Ido EET – Levické strojárne, s.r.o.
Oprava povrchu a nosnej konštrukcie výsypnej plošiny v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo do 31.5.2013 do 12 hod. 420.000 € [Výsypná plošina]
[6.2 Sprievodná správa]
[6.3 Stavebná časť_Technická správa]
[6.4 Stavebná časť_Pôvodný stav]
[6.5 Stavebná časť_Nový stav]
[6.6 Stavebná časť_Rezy]
[6.7 Stavebná časť_Detaily]
[6.8 Statika_Technická správa]
[6.9 Statika_Tvar skeletu]
[6.10 Statika_Detaily]
[6.11 Výkaz_výmer]
svabik@olo.sk
do 30.09.2013 ŠIRILA a.s.
Poskytovanie PZS spoločnosti OLO, a.s. v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 24.05.2013 [PDF]
hrkelova@olo.sk
od 01.07. do doba neurčitá HealthWork s.r.o.
Výzva na získanie záujemcov o účasť na obstarávacom konaní – Výstavba turbogenerátora 2,5 MW Zrušené z dôvodu vyššej obstarávacej ceny ako bola predpokladaná cena za predmet obstarávania 3.000.000,- EUR bez DPH [PDF]
svabik@olo.sk
2013 až 2014
Inštalácia II. elektromagnetického odlučovača Fe šrotu v Oškvarovni, v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo 30.11.2012 150.000,- EUR bez DPH [PDF]
svabik@olo.sk
december 2012 až január 2013 STAVOKOV spol. s.r.o.
Inštalácia kompresora na riadiaci vzduch v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo. 30.11.2012 100.000,- EUR bez DPH [PDF]
svabik@olo.sk
december 2012 až január 2013 INTERKONTAKT spol. s.r.o.
Nákup zberových vozidiel na zvoz komunálneho odpadu 06.07.2012 1.000.000,- EUR bez DPH/rok [PDF]
popik@olo.sk
2012 až 2014 REDOX s.r.o., PROFITRUCK s.r.o.
Nákup uhlíkatého sorbentu s dodávkou do miesta určenia – OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu 07.09.2012 120.000,- EUR bez DPH [PDF]
rothbergova@olo.sk
2012 až 2014 NORIT Nederland B.V. Amersfoort
Výmena časti kanalizačného potrubia na prepravu technologických a splaškových odpadových vôd do MCHB ČOV – Slovnaft, a.s. – OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu 20.04.2012 40.000,- EUR bez DPH [PDF]
rothbergova@olo.sk
Máj 2012 TOMON s.r.o.
Čistenie usadzovacej jamy na zachytávanie vápenných kalov z čistenia spalín a zvyškovej škvary z odškvarovania – OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu 20.04.2012 7.000,- EUR bez DPH [PDF]
rothbergova@olo.sk
2012 až 2014 SITIS s.r.o.
Oprava výmuroviek v kotloch – OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu 05.04.2012 70.000,- EUR bez DPH [PDF]
svabik@olo.sk
Máj 2012 TERMOSTAV Bratislava s.r.o.
Ionexové hmoty – nákup a servis – OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu 16.03.2012 120.000 EUR bez DPH [PDF]
svabik@olo.sk
2012 až 2019 SAMPLE Bratislava s.r.o.
Oprava komína – II. časť – OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu 09.03.2012 180.000 EUR bez DPH [PDF]
svabik@olo.sk
Apríl – máj 2012 BAVEX K2.sk s.r.o.
Upgrade riadiaceho systému SPPA-T2000 v OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu 13.01.2012 360.000,- EUR bez DPH [PDF]
svabik@olo.sk
2012 SAT s.r.o.
Nákup presného množstva čpavkovej vody 24 – 25 % s dodávkou do miesta určenia 13.01.2012 320.000,- EUR bez DPH/rok [PDF]
rothbergova@olo.sk
2012 až 2014 BRENNTAG Slovakia s.r.o.

Naši parteri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo

Tento web využíva cookies. Ďalším používaním webu súhlasíte s ich využitím. ...viac informácií

Cookies na týchto webových stránkach sú nastavené na "Povoliť cookies". Ak budete pokračovať v používaní tohto webu bez zmeny nastavenia súborov cookie, alebo kliknite na tlačidlo "Povoliť cookies" čím dávate súhlas. ...viac info o nariadení EU

Zatvoriť