Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Platná legislatíva

Informácie k podmienkam realizácie odvozu komunálneho odpadu, platné od 31.12.2014
Stiahnuť (.pdf)

Zákon č. 79/2015 Z. z. zo dňa 17. marca 2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov; účinnosť od 1.1.2016
Stiahnuť nový zákon o odpadoch (.pdf)

Zákon 535/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Sťiahnuť zákon 535/2008 (.pdf)

Všeobecne záväzné nariadenie Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov
Stiahnuť VZN č. 1/2017

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2016 z 8. decembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov
Stiahnuť VZN č. 13/2016

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 14/2016 z 8.12.2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov.
Stiahnuť VZN č. 14/2016

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 z 30. júna 2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene
a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov.
Stiahnuť VZN č. 4/2016 (.pdf)

Význam značiek na obaloch  pre správne nakladanie s odpadmi z obalov
Sťiahnuť  (.pdf)

Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví:

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 6/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Stiahnuť všeobecné záväzné nariadenie 6/2004 (.doc)
Stiahnuť prílohu č.1 (.doc)

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2005 z 15. decembra 2005,ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov.
Stiahnuť všeobecné záväzné nariadenie 8/2005 (.rtf)

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 7/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Stiahnuť všeobecné záväzné nariadenie 7/2010 (.rtf)

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2011 z 3.3.2011, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Stiahnuť všeobecné záväzné nariadenie 1/2011 (.pdf)

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 14/2011 z 15. decembra 2011, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.12/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov a mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SLovenskej republiky Bratislavy č. 13/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Stiahnuť všeobecné záväzné nariadenie 14/2011 (.pdf)

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Stiahnuť všeobecné záväzné nariadenie 2/2012 (.pdf)

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č.13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov.
Stiahnuť všeobecné záväzné nariadenie 13/2012 (.pdf)

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky č. 7/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy
Stiahnuť všeobecné záväzné nariadenie 7/2013 (.pdf)

 

 

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov
Informácie o finančnom príspevku!

Spoločnosť OLO nebude v roku 2019 prijímať žiadosti o finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polo-podzemných kontajnerov (PPK).
Prijímanie žiadosti bolo pozastavené 30.09.2018.
Termín na podanie žiadosti bol 2x predlžovaný v roku 2018.

Bolo schválených 5 žiadostí v celkovej výške 39.054,50 €
na vybudovanie piatich stanovíšť PPK:

  1. Podchod Trnavské Mýto
  2. Ľ. Zúbka 37-31, Dúbravka
  3. Karloveská 57, Karlová Ves
  4. Miletičova 31,33,35, Ružinov
  5. Kadnárova, Rača

CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo