Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Manažérstvo kvality a ochrany ŽP

Spoločnosť OLO a.s., sa rozhodla uskutočniť svoje ambície v oblasti zvyšovania kvality poskytovaných služieb a ochrany životného prostredia implementovaním systémov manažérstva podľa noriem ISO 9001:2008 (QMS) a ISO 14001:2004 (EMS).  Od začiatku  roka 2012  boli postupne uvádzané do života základné nástroje manažérstva kvality, akými okrem iného sú aj kvalifikovaný  zber a analýza dát o spokojnosti zákazníkov a riadenie nezhodných produktov, ako aj meranie a vyhodnocovanie výkonnosti procesov.  Tím audítorov spoločnosti 3EC International   potvrdil efektívnosť plne vybudovaného systému kvality   bol v novembri 2012 bol  spoločnosti udelený certifikát potvrdzujúci zhodu s ISO 9001:2008 na všetky procesy v spoločnosti. Certifikát platí pre „Zber a prepravu odpadu, spracovanie odpadu (triedenie a materiálové zhodnocovanie) a spaľovanie odpadu s výrobou elektriny“.  Platnosť certifikátu pri udržiavaní efektívnosti systému manažérstva kvality je do októbra 2015.

Začiatkom roka 2013 spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s..  vyhlásila novú  Politiku pre obdobie rokov 2013 – 2015. Politika kvality  bola zmenená na Politiku integrovaného manažérskeho systému (IMS).  Zahŕňa  okrem kvality aj politiku a stratégiu ochrany životného prostredia.  Na  politiku  sú nadviazané každoročné merateľné ciele v oblasti  kvality, ako aj dlhodobé  a krátkodobé environmentálne ciele a programy.  Koncom októbra 2013 sa uskutočnil  certifikačný audit environmentálneho manažérstva, pri ktorom tím audítorov  zhodnotil celý systém veľmi pozitívne a potvrdil  jeho  efektívnosť.   Implementovaný environmentálny systém zaisťuje plnenie zákonných a zmluvných požiadaviek a efektívne riadi správne identifikované environmentálne aspekty.  Taktiež bol  v tomto období zrealizovaný prvý dozorný audit systému manažérstva kvality, ktorý preveril efektívnosť systému  a spoločnosť obhájila certifikát, ktorý získala v roku 2012.

V roku 2015 v spoločnosti prebehol recertifikačný audit a zjednotenie cyklu QMS + EMS. Cieľom auditu bolo stanovenie zhody integrovaného manažérskeho systému s kritériami auditu: ISO 9001 : 2008 a ISO 14001 : 2004, hodnotenie schopnosti systému manažérstva zaistiť plnenie zákonných a zmluvných požiadaviek, hodnotenie efektivity systému manažérstva na plnenie stanovených cieľov a identifikácia oblastí na potenciálne zlepšenie systému manažérstva. Celkovo podľa vyjadrenia audítorov možno implementovaný IMS hodnotiť: veľmi pozitívne. Plán nápravných opatrení nie je požadovaný. Na základe odporúčania pre recertifikáciu audítorskou spoločnosťou, bol spoločnosti OLO, a.s. udelený certifikát ISO 9001:2008 a ISO 14001 s platnosťou od 05.11.2015 do 15.09.2018.

 

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov
Informácie o finančnom príspevku!

Spoločnosť OLO nebude v roku 2019 prijímať žiadosti o finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polo-podzemných kontajnerov (PPK).
Prijímanie žiadosti bolo pozastavené 30.09.2018.
Termín na podanie žiadosti bol 2x predlžovaný v roku 2018.

Bolo schválených 5 žiadostí v celkovej výške 39.054,50 €
na vybudovanie piatich stanovíšť PPK:

  1. Podchod Trnavské Mýto
  2. Ľ. Zúbka 37-31, Dúbravka
  3. Karloveská 57, Karlová Ves
  4. Miletičova 31,33,35, Ružinov
  5. Kadnárova, Rača

CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo