Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

História

Po roku 1945 bola komunálna hygiena v Bratislave zabezpečovaná dvomi organizáciami – Nákladnou auto dopravou a Komunikačným závodom mesta Bratislava. V roku 1962 sa obe organizácie zlúčili a vytvorili Technické služby mesta Bratislavy. Pred 40 rokmi (1973) sa začala realizovať najvýznamnejšia investícia v oblasti odpadového hospodárstva Bratislavy, výstavba mestskej spaľovne. V roku 1990 sa časť činnosti (nakladanie s komunálnym odpadom) odčlenila ako spoločnosť OLO, š.p. s majetkom, odborníkmi a poznatkami, ktoré prešli vývojom viac ako 50 – ročných skúseností.

Spoločnosť Odvoz a likvidáciu odpadu a.s. (OLO a.s.) bola založená 10.07.1992 zakladateľskou listinou. Jediným akcionárom so 100 % podielom sa stalo Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. Do obchodného registra bola zapísaná 01. 10. 1992.

1993     Mesto Bratislava vyhlásilo verejnú súťaž Triedený zber komunálneho odpadu a jeho zhodnotenie pre  Hlavné mesto SR. Víťazom sa stalo OLO.

1994     OLO začalo realizovať triedený zber.

2000–2002     Uskutočnila sa rozsiahla rekonštrukcia spaľovne náhradou 2 z 3 pôvodných inštalovaných kotlov, vrátane inštalácie parného turbogenerátora a následne zariadenia na čistenie spalín. Týmto bola zavŕšená rozhodujúca časť rekonštrukcie spaľovne, ktorá umožňuje plniť prísne emisné limity platné v SR a v európskych krajinách.

2002     Výraznú zmenu v činnosti a hospodárení spoločnosti priniesol nový Zákon o odpadoch č. 223/2001 Z.z., kedy prechodom zodpovednosti za komunálny odpad na obce sa od 01. 01. 2002 našim hlavným zákazníkom stalo Hlavné mesto SR Bratislava (predtým malo OLO a.s. zmluvné vzťahy priamo s jednotlivými pôvodcami komunálneho odpadu).

2004     Reštrukturalizácia spoločnosti, výsledkom ktorej bolo výrazné zníženie prevádzkových nákladov a optimalizácia stavu zamestnancov, čo sa prejavilo najmä nižšou fakturáciou za poskytované služby pre HM SR Bratislava – úspora cca 150 mil. Sk ročne oproti predchádzajúcemu obdobiu. Bol otvorený prvý zberný dvor na Ivanskej ceste 22 a následne aj zberný dvor na Bazovej 6. Spoločnosť zvýšila aktivitu v zavádzaní triedeného zberu najmä zvýšením počtu zberných nádob.

         Osveta a komunikácia s verejnosťou, obzvlášť s deťmi, sa pre OLO stali významnou prioritou. Spoločnosť realizovala pôsobivú reklamnú kampaň na podporu triedeného zberu a uviedla do života podujatia, ktoré sú dodnes populárne, napríklad s OLO zadarmo do ZOO, kedy školáci platili vstupné PET fľašami. Ožili známe postavičky, zosobňujúce triedený zber – OLINKY a OLIVER.

2005     Centrála spoločnosti sa presťahovala z Bazovej ulice do nových priestorov v areáli na Ivanskej ceste, kde predtým sídlilo stredisko Odvoz odpadu.

2006     Bol uvedený do prevádzky moderný dotrieďovací závod na triedenie plastov a papiera vo Vlčom hrdle.

2008     Bola realizovaná investícia do modernizácie vozového parku, vybudovania strediska drvenia veľkorozmerného odpadu pri spaľovni a bola uvedená do prevádzky technologická linka na dotrieďovanie skla.

2011     Spaľovňa uviedla do prevádzky novú triediacu linku na separáciu druhotných surovín zo škvary, s cieľom dosiahnuť vyššiu účinnosť pri triedení skla, železných a neželezných kovov.

2012     Začala sa písať história OLOMPIÁDY, úspešného výchovnovzdelávacieho projektu OLO a samosprávy mesta Bratislavy. V nultom ročníku sa do olompijského hnutia zapojilo 45 bratislavských škôl s osemtisíc žiakmi. OLOMPIÁDA získala prvé verejné ocenenia – Zlatého Mravca 2012 a tretie miesto v súťaži ENVIRO OSKAR 2012.

          Začal sa realizovať projekt novej rajonizácie, ktorého cieľom je zefektívnenie zvozu odpadu a zjednotenie pôvodných stredísk odvozu ZKO a SZ.. Projekt zároveň vytvoril predpoklady na zvýšenie podielu SZ.

         Spoločnosť úspešne zaviedla systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008.

          V záujme zvýšenia  komfortu poskytovaných služieb občanom a ich bezpečnosti bol zberný dvor OLO premiestnený v rámci areálu podniku na Starú Ivanskú cestu 2.

        Uskutočnili sa spoločenské podujatia pre zamestnancov a partnerov pri príležitosti 20. výročia OLO a 10. výročia od rekonštrukcie Spaľovne.

2013    Dlhoročný zamestnanec spoločnosti OLO a.s., pán Jozef Šteffek, sa stal laureátom Ceny primátora Bratislavy na rok 2013.

       Spoločnosť OLO a.s. získala certifikát Slovak Gold za zavedenie a prevádzkovanie systému separovaného zberu v hlavnom meste SR Bratislave, podporeného významnými výchovnovzdelávacími aktivitami reprezentovanými predovšetkým úspešnou Olompiádou.

         Začiatkom roka 2013 bol schválený nový logomanuál spoločnosti OLO. Je to prvá výrazná zmena loga od vzniku spoločnosti.

         Koncom apríla 2013 spoločnosť OLO zorganizovala priateľské stretnutie manažmentov spaľovní Slovenskej a Českej republiky.

         Spoločnosť získala certifikát pre environmentálne manažérstvo v súlade s požiadavkami  ISO 14 001.

 

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo