Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Komunálny odpad dnes

„Na obnovenie rovnováhy, ktorá dnes v našom vzťahu voči Zemi chýba, potrebuje civilizácia ako celok jednu vieru – v existenciu budúcnosti. Buď v ňu môžeme veriť a pracovať na jej dosiahnutí a udržiavaní, alebo sa budeme potácať ďalej a konať tak, ako by mal prísť deň, keď už žiadne deti neprevezmú naše dedičstvo.  Voľba spočíva na nás, na miske váh je Zem.“

Al Gore, bývalý viceprezident USA: Earth in the Balance, 1992
Summit Zeme v Riu de Janeiro v roku 1992.

Odpad je dnes vnímaný ako jeden z „najatraktívnejších“ negatívnych zásahov človeka do prírody, je našou daňou z blahobytu. Odpradávna je verným spoločníkom človeka, ale až v druhej polovici 20. storočia sa oň s plnou vážnosťou začali zaujímať priemyselníci, poľnohospodári, remeselníci, obchodníci, vedci, právnici, lekári či sociológovia. Stal sa súčasťou politiky. Napriek tejto pozornosti je odpad pre svet stále hrozbou.

LEGISLATÍVA A POJMY

LEGISLATÍVA

Dňa 5. decembra 1991 bol FZ ČSFR prijatý prvý zákon o životnom prostredí (uverejnený v Z.z. 17/1992 čiastka 4). Vydaný bol v roku 1991 Ministerstvom životného prostredia SR pod číslom 238/1991 Zb. Tento, ako prvý svojho druhu na Slovensku, ustanovil práva a povinnosti orgánov štátnej správy a povinnosti právnických a fyzických osôb pri nakladaní s odpadmi.

Po vstupe SR do EÚ bol zákon o odpadoch harmonizovaný s európskou legislatívou. Po desiatich rokoch bol teda novelizovaný a evidovaný už ako nový európsky zákon o odpadoch pod číslom 223/2001 Z.z. Po prijatí zákona o odpadoch sa začalo na túto problematiku nazerať strategicky, výsledkom čoho je zrod prvého (1993) a nasledujúcich programov odpadového hospodárstva.

V súčasnosti sa ku komunálnym odpadom vzťahuje bohatá legislatíva na úrovni štátu aj na úrovni obcí. Od roku 2001 prešiel zákon o odpadoch, ktorý je považovaný za jeden z najkomplexnejších zákonov, zasahujúcich do mnohých sfér života spoločnosti, mnohými zmenami. Nový zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s účinnosťou od 1.1.2016, je zverejnený v zbierke zákonov pod číslom 79/2015 Z.z

POJMY

Myslíte si, že viete dosť o súčasnom odpadovom hospodárstve u nás? Skúste si zodpovedať tieto otázky a pre kontrolu si kliknutím overte správnu odpoveď.

Čo je to odpad?

Podľa zákona o odpadoch č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

Kto je pôvodca odpadu?

Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov. 

Kto je držiteľom odpadu?

Držiteľom odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.

Čo je to komunálny odpad (KO) ?

Komunálne odpady (KO) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa. Za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.

Kto zodpovedá za nakladanie s komunálnymi odpadmi?

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území Bratislavy, zodpovedá obec. Magistrát mesta Bratislavy upravil podrobnosti o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností v príslušných všeobecne záväzných nariadeniach.

Ako je financované nakladanie s komunálnymi odpadmi v Bratislave?

Náklady na činnosti spojené s nakladaním s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom sú hradené z miestneho poplatku, ktorý vyplýva pre Bratislavu z príslušného všeobecne záväzného nariadenia a ktorý platí obyvateľ priamo, alebo prostredníctvom správcu Hlavnému mestu SR Bratislava. Výnosy miestneho poplatku sa využívajú výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnym odpadom. 

Kedy hovoríme o množstevnom zbere?

Množstevný zber je zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok za odpady vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas. 

Čo je zmesový komunálny odpad?

Zmesový komunálny odpad (ZKO) je nevytriedený KO alebo KO po vytriedení zložiek KO.

Do ZKO nepatria:

  • samostatne zbierané zložky KO – papier, plasty, sklo,  biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene…
  • objemný odpad,
  • horúci popol, uhynuté zvieratá, horľavý, výbušný odpad,
  • kamene, zemina, stavebný odpad,
  • odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie zamestnancov zberovej spoločnosti.
Čo je to zložka komunálnych odpadov?

Zložka komunálnych odpadov je časť komunálnych odpadov, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. 

Kedy hovoríme o triedenom zbere?

Triedený zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.

Čo je to triedenie odpadov?

Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa ich druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 

Čo sú drobné stavebné odpady?

Drobné stavebné odpady sú odpady zo stavebných úprav alebo bežných udržiavacích prác, ak si ich vykonáva priamo sama fyzická osoba, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie, a to v objeme do 1 m3 za jeden rok počítané na jednu fyzickú osobu. 

Čo sú to nebezpečné odpady?

Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností napr. horľavosť, výbušnosť, dráždivosť, leptavosť.

Kedy hovoríme o nakladaní s odpadmi?

Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania. 

Čo je to zhodnocovanie odpadov?

Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov uvedené v prílohe č. 2 zákona o odpadoch. 

Čo je to zneškodňovanie odpadov?

Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí a je uvedené v prílohe č. 3 zákona o odpadoch. 

 

 

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo