Home » História ZEVO » BOZP

BOZP

 Pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

a ochrany pred požiarmi (OPP) pre osoby, ktoré vstupujú s vozidlom do areálu Zariadenia na energetické využívanie odpadu, OLO a.s.

(ďalej len ZEVO) za účelom dovozu a odvozu odpadu.

 

 1. Vodič vozidla a jeho spolujazdci (ďalej len posádka vozidla) sú povinní oboznámiť sa s týmito pravidlami na zaistenie BOZP a OPP pred vjazdom do areálu ZEVO.
 2. Vodič vozidla je povinný pred vstupom do areálu ZEVO nahlásiť sa obsluhe váhy, prípadne členovi SBS vo vstupnej hale.
 3. Vodič vozidla ani jeho spolujazdci (ďalej posádka vozidla) nesmú vstupovať do areálu ZEVO pod vplyvom alkoholu a iných omamných, alebo psychotropných látok.
 4. Vozidlo nesmie prekročiť maximálnu povolenú rýchlosť v areáli ZEVO – 30 km/h.
 5. Vozidlo sa môže pohybovať len po určenej trase k výsypnej rampe, alebo k drviacemu zariadeniu – podľa druhu dovezeného odpadu a inštrukcií od obsluhy váhy.
 6. Vodič vozidla je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, rešpektovať dopravné značenie a bezpečnostné tabuľky.
 7. Posádka vozidla sa musí pohybovať v areáli ZEVO so zvýšenou opatrnosťou, najmä v zimnom období.
 8. Posádka vozidla je povinná riadiť sa pokynmi obsluhy na výsypnej rampe a na ploche pri drviacom zariadení ako aj pokynmi iných kompetentných pracovníkov ZEVO.
 9. Posádka vozidla smie opustiť vozidlo iba pri vykládke na výsypnej rampe, pri drviacom zariadení, alebo na vyzvanie pracovníka ZEVO.
 10. Posádka vozidla nesmie vstupovať do priestorov ZEVO, zasahovať do strojov a zariadení ZEVO, zapínať a vypínať stroje a zariadenia ZEVO.
 11. Posádka vozidla je povinná dodržiavať zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa v areáli ZEVO.
 12. Posádka vozidla je povinná v prípade spozorovania požiaru, inej nebezpečnej situácie ohrozujúcej majetok OLO a.s. alebo v prípade úrazu ihneď informovať pracovníka ZEVO a požiar nahlásiť v Ohlasovni požiarov vo vstupnej hale ZEVO.
 13. Posádka vozidla je povinná v prípade vyhlásenia požiarneho poplachu a evakuácie odobrať sa prostredníctvom únikových ciest z ohrozeného priestoru do bezpečia a riadiť sa pokynmi protipožiarnej hliadky alebo hasičského a záchranného zboru.
 14. Vodič vozidla je povinný vlastnoručným podpisom a čitateľne napísaným menom potvrdiť na odosielacom lístku z tlačiarne pri vstupnej váhe a následne na vážnom lístku vydanom na váhe po vysypaní odpadu skutočnosť, že sa oboznámil s týmito pravidlami BOZP  a OPP.