Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Emisie a vplyv na životné prostredie

Spaľovňa odpadov v Bratislave je podľa vyhlášky 410/2012 Z.z. kategorizovaná ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia. Táto vyhláška prebrala právne záväzné akty európskej únie, napríklad Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES o spaľovaní odpadov a Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách. Smernica o priemyselných emisiách má podtitul integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia. V Slovenskej republike je platný zákon 39/2013 o IPKZ. Spaľovňa ako jedna z mnohých prevádzok na Slovensku spadá pod tento zákon, to znamená, že na prevádzkovanie je potrebné integrované povolenie, ktoré vydáva Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania je súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia. Znečisťovanie podľa zákona o IPKZ je priame i nepriame zavádzanie látok, vibrácií, tepla alebo hluku ľudskou činnosťou do ovzdušia, vody alebo pôdy, ktoré môžu byť škodlivé ľudskému zdraviu, môžu negatívne ovplyvňovať kvalitu životného prostredia alebo hmotný majetok, môžu znehodnocovať priaznivý stav životného prostredia alebo môžu zasahovať do oprávneného využívania životného prostredia.

Spaľovňa odpadov ako potenciálny znečisťovateľ ovzdušia môže mať v prípade nepredvídateľnej udalosti – havárie vplyv na znečistenie ovzdušia, vody a aj pôdy. Emisné limity pre Spaľovne odpadov sú oveľa prísnejšie ako napríklad emisné limity pre teplárne a cementárne. Znečisťujúce látky TZL, SO2, NOx, CO, TOC a HCl sú je priebežne monitorované automatickým monitorovacím systémom (AMS), ktorý bol v roku 2009 z väčšej časti zrekonštruovaný. K AMS má okamžitý prístup SIŽP a OÚŽP Bratislava.

 

Ochrana ovzdušia

Emisné limity pre spaľovne odpadov sú určené podľa zákona 410/2012 Z.z. § 19 až § 23 a v prílohe č. 5.

Maximálne zákonom povolené emisné limity pre Spaľovne odpadov:

Emisný limit [mg.m-3]
Znečisťujúca látka Denný limit Polhodinový priemer
A* (100%) B* (97%)
Tuhé znečisťujúce látky – TZL 10 30 10
SO2 50 200 50
NOx 200 400 200
Organický uhlík – TOC 10 20 10
HCl 10 60 10
Ťažké kovy Platí pre emisie ťažkých kovov a ich zlúčenín  v tuhom, kvapalnom a plynnom skupenstve
Tl + Cd 0,05
Hg 0,05
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+V 0,5
PCDD + PCDF 0,1 mg/m3

*A   – žiadna hodnota polhodinového priemeru v roku nesmie prekročiť uvedené hodnoty.
**B – 97% polhodinových priemerov v roku nesmie prekročiť uvedené hodnoty.

Pri spaľovaní odpadu vznikajú znečisťujúce látky, ktoré sú odstraňované z prúdu spalín v zariadení na čistenie spalín. Zariadenie na čistenie spalín pracuje na princípe polosuchej metódy čistenia spalín – dávkovania vápenného mlieka do prúdu spalín, bez odpadových vôd.  Do spaľovacej komory kotla sa za posledným prívodom sekundárneho vzduchu vstrekuje šiestimi dýzami 25 % roztok čpavkovej vody, čím sa dosahuje zníženie tvorby NOX – nekatalytická metóda SNCR.

Spaliny z kotla sú vedené do rozprašovacieho absorbéra, kde sa prostredníctvom absorbentu Ca(OH)2 vo forme 10 až 15 % vápenného mlieka znižuje množstvo kyslých plynov (HCl, SO2, SO3 a HF) v spalinách.

Dávkovaním uhlíkatého sorbentu do prúdu spalín v spalinovode za rozprašovacím absorbérom sa znižujú emisie dioxínov, furánov a ťažkých kovov.

Posledným, mechanickým, stupňom čistenia spalín je tkaninový filter. Pri čistení spalín polosuchou metódou vzniká odpadný produkt – zmes solí.  Produkt z čistenia spalín vo forme prachu sa po odlúčení v tkaninovom filtri prepravuje do zásobníka a z neho cisternovými automobilmi na skládku nebezpečného odpadu. Pred uložením na skládku je tento odpad stabilizovaný.

Vyčistené a čiastočne ochladené spaliny z oboch kotlov sú do ovzdušia odvádzané a rozptyľované prostredníctvom jedného spoločného betónového komína, vybaveného nerezovou vložkou. Celková výška komína je 120 m. Priemer komína na hlave je 2,5 m.

Znečisťujúce látky TZL, SO2, NOx, CO, TOC a HCl sú je priebežne monitorované automatickým monitorovacím systémom (AMS), ktorý bo v roku 2009 z väčšej časti zrekonštruovaný. Množstvo vypustených ťažkých kovov a dioxínov a furánov a HF sa určuje periodickými diskontinuálnymi meraniami oprávnenými organizáciami.

Ochrana vôd

Na Spaľovni odpadov je na odstraňovanie kyslých zložiek použitá polosuchá metóda čistenia spalín. Pri tejto metóde z čistenia spalín nevznikajú odpadové vody.

Na Spaľovni vznikajú dva druhy odpadových vôd, vody dažďové a vody z technológie. Dažďové vody sú vody zo striech a zo spevnených plôch, ktoré môžu byť znečistené ropnými látkami pochádzajúcimi z dopravy. Dažďové vody sú vypúšťané areálovou dažďovou kanalizáciou a prečistené na dvoch odlučovačoch ropných látok. Odlučovač ropných látok typu Oleopass NS 20/160 je umiestnený pod nájazdovou rampou a odlučovač ropných látok typu Coalisator CCB Bypass 20/160 s predradenou kalovou nádržou SF 5000 je umiestnený pred vyústením dažďovej kanalizácie z areálu prevádzky do vychladzovacej nádrže umiestnenej v susednom areáli. Podľa integrovaného povolenia je prevádzkovateľ Spaľovne odpadov povinný 4 x ročne stanovovať v akreditovanom laboratóriu parameter NEL, čiže nepolárne extrahovateľné látky.

Odpadové vody, ktoré vznikajú na Spaľovni pochádzajú z technologických vôd, ktoré sa používajú na chladenie kotlov a na výrobu pary. Para vyrobená v kotloch sa využije na vlastnú spotrebu v spaľovni (para do termického odplyňovača napájacej nádrže, para na prípravu TÚV a ÚK vo výmenníkovej stanici v spaľovni) a na výrobu el. energie v parnej turbíne so vzduchovým kondenzátorom. Počas vykurovacieho obdobia sa časť pary dodáva aj na vykurovanie administratívnej budovy spaľovne.

Vody z prevádzky Spaľovne odpadu sú odvádzané tlakovým potrubím do mechanicko-chemicko-biologickej čistiarne odpadových vôd, ktorá patrí spoločnosti MOL.

Každý týždeň sú odoberané vzorky odpadovej vody, z ktorých sa vykonáva rozbor v chemickom laboratóriu na Spaľovni. Štyri krát do roka sa vzorky odpadovej vody odovzdajú do akreditovaného laboratória. Parametre, ktoré sa stanovujú z odpadových vôd odvádzaných do čistiarne sú vybrané parametre po dohode zo spoločnosťou MOL.

Ochrana pôd
Spaľovňa odpadov nemá priamy vplyv na pôdu. Nepriamo môže mať vplyv tým, že zvyšky zo spaľovania odpadov sú ukladané na skládku odpadov, ktorý nie je nebezpečný. Tieto zvyšky  tvoria len cca 30% z hmotnosti spaľovaného odpadu. Zvyšky zo spaľovania odpadov čiže škvara z prevažne komunálneho odpadu na Spaľovni odpadu v Bratislave je zaradená podľa katalógu odpadu 284/2001 pod číslo19 – Odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čistiarní odpadových vôd mimo miesta ich vzniku a z úpravní pitnej vody a priemyselnej vody, 19 01 – Odpady zo spaľovania alebo pyrolýzy odpadu, 19 01 12 – popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11.

V škvare sa dlhodobo sleduje organický uhlík, obsah vody, merná hmotnosť. Podľa potreby sa vykonávajú analytické rozbory podľa vyhlášky 283/2001, príloha 11b. Analytický rozbor vykonáva oprávnená organizácia. Rozbory sa vykonávajú v porovnaní s parametrami na skládku odpadu, ktorý nie je nebezpečný. V škvare bola stanovená ekotoxicita, podľa nej bola škvara zaradená do triedy vyluhovateľnosti II, čiže odpad, ktoré je možné ukladať na skládky odpadov, ktorý nie je nebezpečný.

Zo škvary sa na zariadení na triedenie popola, škvary a ostatných materiálov, vyseparuje feromagnetický materiál (šrot), šrot z neželezných kovov a sklenené črepy. Vyseparované materiály sa predávajú ako druhotná surovina na spracovanie.

Ďalší odpad, ktorý je ukladaný na skládku je odpad z čistenia spalín, ktorý je ukladaný na skládku odpadov na nebezpečný odpad. Tuhý odpad z čistenia spalín má katalógové číslo 190 107 – nebezpečný odpad. Odpad bol analyzovaný podľa prílohy č. 4 zákona 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, čo sú nebezpečné vlastnosti odpadov. Podľa kódov H1 až H13  odpad nemá nebezpečné vlastnosti. Podľa kódu H14 : Ekotoxicita – látky a prípravky, ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať okamžité alebo oneskorené ohrozenie jednej alebo viacerých zložiek životného prostredia, odpad má nebezpečné vlastnosti.

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo