Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Energetické zhodnocovanie odpadov a trendy v EU

Technológie spaľovania komunálneho odpadu, čistenia spalín a nakladania so zvyškami po spaľovaní budú aj v blízkej budúcnosti plniť spoločenské požiadavky a požiadavky na ochranu životného prostredia, najmä:

 • zníženie objemu odpadu ukladaného na skládky
 • zničenie, transformácia, oddelenie, koncentrácia alebo stabilizácia nebezpečných alebo škodlivých látok nachádzajúcich sa v spaľovanom odpade alebo vznikajúcich pri spaľovaní odpadu
 • maximálna stabilizácia až mineralizácia zvyškového odpadu
 • minimalizácia plynných a tekutých emisií vznikajúcich pri spaľovaní komunálneho odpadu
 • minimalizácia ostatných vplyvov spaľovania komunálneho odpadu na životné prostredie
 • maximálne využitie odpadov vzniknutých pri spaľovaní komunálneho odpadu v podobe obchodovateľných produktov (feromagnetický šrot, šrot z farebných kovov, sklo, škvara a pod.)
 • maximalizácia využitia energie obsiahnutej v spaľovanom odpade kombinovanou výrobou tepla a elektriny a ich dodávkou do verejných sietí

Toto sa bude diať súbežne pri predchádzaní vzniku odpadu, pri stúpajúcej miere separácie recyklovateľných zložiek z komunálneho odpadu a pri sprísňovaní ochrany životného prostredia.

Mestský komunálny odpad sa bude likvidovať spaľovaním v moderných mestských spaľovniach respektíve mestských teplárňach spaľujúcich komunálny odpad, situovaných v intraviláne miest s využitím energie z odpadu – dodávkou tepla do mestských sietí a dodávkou elektriny do distribučných sietí jestvujúcich elektrárňach, rekonštruovaných na spaľovanie komunálneho odpadu s využitím energie z odpadu –dodávkou tepla a elektriny do jestvujúcich sietí.

Spaľovne komunálneho odpadu budú v blízkej budúcnosti vybavené stále

modernizujúcimi sa technológiami spaľovania:

 • spaľovanie na rôznych druhoch roštov
 • spaľovanie v rotačných peciach
 • fluidné spaľovanie

a technológiami čistenia spalín:

 • suchá metóda čistenia spalín
 • polosuchá metóda čistenia spalín
 • mokrá metóda čistenia spalín
 • technológia SNCR
 • systém DeNOx
 • systém DeDiox

v miestne a technicky vhodnej kombinácii.

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

 • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo