Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Odpadové štatistiky OLO

V roku 2014 bolo do prevádzok spoločnosti OLO a.s. na základe uzavretých zmluvných vzťahov dovezených 163.636,40 t odpadu (nárast o 3,69% oproti roku 2013), skladba ktorého je uvedená v tabuľke.

88% z tohto množstva odpadu v roku 2014 tvoril odpad vyzbieraný na základe zmluvných vzťahov s HM SR BA. Zvyšný odpad bol dovezený na základe komerčnej obchodnej činnosti spoločnosti OLO a.s.

zložka odpadu 2011 (t)
2012 (t) 2013 (t)
2014 (t)
Zmesový komunálny odpad 113 567,86 110 935,87 110 753,47 113 812,38
Stavebný odpad 6 604,55 6 587,62 6 704,12 7 172,21
Objemný odpad 14 384,68 11 215,94 19 039,60 20 445,92
Biologicky rozložiteľný odpad 2 716,08 2 528,22 2 591,35 2 643,25
Papier a lepenka 8 331,95 7 821,14 7 736,30 7 918,96
Plasty 3 434,29 3 644,38 3 911,98 4 202,01
Sklo 5 849,66 6 363,02 6 375,30 5 783,30
Drevo 0 0 42,43 875,78
Farby, lepidlá, živice 0 0 0,60 17,73
Rozpúšťadlá 0 0 0 2,67
Tuky a oleje 0 0 0 2,04
NO – detergendy, pesticídy 0 0 0 0,47
Kovy 186,34 136,50 171,72 277,19
Elektroodpad 449,2 383,42 350,40 386,90
Ostatné (batérie, žiarivky, pneumatiky) 136,09 98,69 141,95 95,59
CELKOM 155 660,79 149 714,80 157 819,22 163 636,40
Zmena oproti predchádzajúcemu roku -5,29% -3,82% 5,41% 3,69%
Počet obslúh v ks 2011 2012 2013 2014
Zmesový komunálny
odpad
2 697 329 2 701 031 2 749 290 2 703 134
Separovaný zber
– papier
405 822 429 098 448 927 460 426
Separovaný zber
– plasty
 389 200 407 096 422 496 441 372
Separovaný zber
– sklo
87 827 94 280 104 346 109 285
Počet obslúh celkom 3 580 178 3 631 505 3 725 059 3 714 217
Počet obslúh separovaného
zberu
882 849  930 474 975 769 1 011 083
Podiel
separovaného
zberu
24,66% 25,62% 26,19% 27,22%

Celkovo bolo k 31.12.2014 na území Bratislavy rozmiestnených 41.478 nádob na zmesový komunálny odpad a 15.004 nádob na separovaný zber. Zatiaľ čo je zber zmesového komunálneho odpadu v ukazovateľoch počtu obslúh takmer stabilizovaný, počet obslúh separovaného zberu každoročne rastie a tým sa mení aj celkový podiel separovaného zberu na celkovom počte obslúh, ktorý v roku 2014 dosiahol až 27,22%.

Významnou črtou nakladania s odpadom, vzniknutým na území Bratislavy, je veľký dôraz spoločnosti OLO a.s. na ekologické využitie odpadu, čo sa prejavuje uprednostňovaním zhodnotenia odpadu pred jeho ukladaním na skládky. V roku 2014 skončilo iba 6.885,95 t vyzbieraného odpadu na skládkach, z čoho až 6.659,50 t odpadu predstavoval zmesový komunálny odpad, ktorý nebolo možné spáliť z dôvodu pravidelných odstávkových prác a s tým súvisiaceho zaplnenia zásobníka odpadu v spaľovni. Na zhodnotenie bolo odovzdaných 25.867,25 t odpadu (najmä odpadu vyzbieraného v zavedenom systéme separovaného zberu) a zvyšný odpad bol energeticky zhodnotený v spaľovni odpadu. Percentuálny podiel odpadu, ktorý je predmetom zhodnotenia tak dosiahol v roku 2014 hodnotu 95,79% a množstvo odpadu uloženého na skládky je len 4,21%. Ide o veľmi unikátne ekologické ukazovatele nie len vo vzťahu k Slovensku, ale aj v rámci vyspelých odpadových hospodárstiev v rozvinutých ekonomikách sveta.

 

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo