Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zberný dvor

Kde sa nachádza zberný dvor OLO a.s.?

Stará Ivanská cesta 2, 821 04 Bratislava – kliknite TU

Aká je otváracia doba zberného dvora OLO a.s.?
Otváracie hodiny Pondelok – Sobota: 08:0018:00 hod.
Piatok a Sobota v mesiaci júl:  08:00 – 22:00 hod.
Nedeľa a sviatky – zatvorené!
Pre koho je určený zberný dvor?
Je spoplatnené ukladanie odpadu v zbernom dvore?

Pôvodca komunálneho odpadu, ktorý je zapojený do systému zberu komunálneho odpadu v Bratislave, môže priviesť a bezplatne uložiť odpad v ZD.

Okrem Drobného stavebného odpadu (kat. č.: „20 03 08“) , ktorý je za poplatok – 0,078 EUR/kg (Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. )

Aký druh odpadu môže obyvateľ Bratislavy doniesť do zberného dvora OLO a.s.?
Prečo návštevník zberného dvora OLO musí vyplniť tlačivo – formulár návštevníka zberného dvora?

Evidencia na Zbernom dvore OLO sa robí z dôvodu, že odpad dovezený na zberný dvor je súčasťou poplatku za Komunálny odpad a spoločnosť OLO a.s. nemôže prevziať odpad od osoby, ktorá nie je zapojená v systéme zberu komunálneho odpadu v  Bratislave.

Formulár návštevníka zberného dvora

Aký druh odpadu nemôže obyvateľ priviesť do zberného dvora OLO a.s.?

silne znečistený odpad, rádioaktívny odpad, odpad, ktorý obsahuje nebezpečné látky a nie je súčasťou zoznamu odpadov, ktoré je možné uložiť v ZD podľa predpisu stanovenom v Prevádzkovom poriadku.

 

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo