Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zoznam odpadov

Aktuálny zoznam odpadov (podľa povolenia IPKZ), ktoré je možné zlikvidovať v závode Spaľovňa

Odpady sú zoradené podľa vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z.
Do spaľovne nie je povolené doviesť a v spaľovni nie je povolené spaľovať iné odpady ako odpady uvedené v tomto zozname.

Katal. číslo Názov odpadu Kateg. odpadu
02 01 ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA
02 01 02 Odpadové živočíšne tkanivá O
02 01 03 Odpadové rastlinné tkanivá O
02 01 04 Odpadové plasty (okrem obalov) O
02 01 06 Zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady,
oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku
O
02 01 07 Odpady z lesného hospodárstva O
02 01 09 Agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08 O
02 01 10 Odpadové kovy O
02 02 ODPADY Z PRÍPRAVY A SPRACOVANIA MÄSA, RÝB A OSTATNÝCH POTRAVÍN ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU
02 02 03 Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie O
02 03 ODPADY ZO SPRACOVANIA OVOCIA, ZELENINY, OBILNÍN, JEDLÝCH OLEJOV, KÁVY, ČAJU A TABAKU
02 03 02 Odpady z konzervačných činidiel O
02 03 04 Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
02 05 ODPADY Z PRIEMYSLU MLIEČNYCH VÝROBKOV
02 05 01 Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
02 06 ODPADY Z PEKÁRENSKÉHO A CUKROVINKÁRSKEHO PRIEMYSLU
02 06 01 Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
02 06 02 Odpady z konzervačných činidiel O
02 07 ODPADY Z VÝROBY ALKOHOLICKÝCH A NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV
02 07 04 Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
03 01 ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY REZIVA A NÁBYTKU
03 01 01 Odpadová kôra a korok O
03 01 05 Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité
dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
O
03 03 ODPADY Z VÝROBY A SPRACOVANIA CELULÓZY, PAPIERA A LEPENKY
03 03 01 Odpadová kôra a drevo O
03 03 07 Mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky O
03 03 08 Odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu O
03 03 10 Výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie O
04 01 ODPADY Z KOŽIARSKEHO A KOŽUŠNÍCKEHO PRIEMYSLU
04 01 09 Odpady z vypracúvania a apretácie O
04 02 ODPADY Z TEXTILNÉHO PRIEMYSLU
04 02 09 Odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomer, piastomér) O
04 02 10 Organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky) O
04 02 15 Odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14 O
04 02 17 Farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16 O
04 02 21 Odpady z nespracovaných textilných vlákien O
04 02 22 Odpady zo spracovaných textilných vlákien O
05 06 ODPADY Z PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA
05 06 04 Odpad z chladiacich kolón O
07 02 ODPADY Z VSDP PLASTOV, SYNTETICKÉHO KAUČUKU A SYNTETICKÝCH VLÁKIEN
07 02 13 Odpadový plast O
07 02 15 Odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14 O
07 02 17 Odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16 O
07 05 ODPADY Z VSDP FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV
07 05 14 Tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13 O
07 06 ODPADY Z VSDP TUKOV, MAZÍV, MYDIEL, DETERGENTOV, DEZINFEKČNÝCH A KOZMETICKÝCH PROSTRIEDKOV
07 06 12 Kaly zo spracovania odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11 O
07 07 ODPADY Z VSDP ČISTÝCH CHEMIKÁLII A CHEMICKÝCH VÝROBKOV INAK NEŠPECIFIKOVANÝCH
07 07 12 Kaly zo spracovania odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 07 11 O
08 01 ODPADY Z VSDP A ODSTRAŇOVANIA FARIEB A LAKOV
08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 O
08 01 18 Odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17 O
08 01 20 Vodné msuspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19 O
08 02 ODPADY Z VSDP INÝCH NÁTEROVÝCH HMÔT (VRÁTANE KERAMICKÝCH MATERIÁLOV)
08 02 01 Odpadové náterové prášky O
08 03 ODPADY Z VSDP TLAČIARENSKÝCH FARIEB
08 03 13 Odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12 O
08 03 18 Odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17 O
08 04 ODPADY Z VSDP LEPIDIEL A TESNIACICH MATERIÁLOV (VRÁTANE VODOTESNÍACICH VÝROBKOV)
08 04 10 Odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 O
09 01 ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU
09 01 07 Fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O
09 01 08 Fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O
0901 10 Jednorazové kamery bez batérií O
09 01 12 Jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11 O
10 01 ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ (OKREM 19)
10 01 26 Odpady z úpravy chladiacej vody O
10 11 ODPADY Z VÝROBY SKLA A SKLENÝCH VÝROBKOV
10 11 03 Odpadové vláknité materiály na báze skla O
12 01 ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV
12 01 05 Hobliny a triesky z plastov O
12 01 21 Použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 O
15 01 OBALY (VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV ZO SEPAROVANÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV)
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 Obaly z plastov O
15 01 03 Obaly z dreva O
15 01 04 Obaly z kovu O
15 01 05 Kompozitné obaly O
15 01 06 Zmiešané obaly O
15 01 09 Obaly z textilu O
15 02 ABSORBENTY, FILTRAČNÉ MATERIÁLY, HANDRY NA ČISTENIE A OCHRANNÉ ODEVY
15 02 03 Absorbenty, filtračné materiály, handry na Čistenie a ochranné odevy
iné ako uvedené v 15 02 02
O
16 01 (VRÁTANE STROJOV NEURČENÝCH NA CESTNÚ PREMÁVKU) A ODPADY Z DEMONTÁŽE STARÝCH VOZIDIEL A ÚDRŽBY VOZIDIEL (OKREM 13, 14, 16 06 a 16 08)
1601 19 Plasty O
1601 22 Časti inak nešpecifikované O
16 03 VÝROBNÉ ŠARŽE A VÝROBKY NEVYHOVUJÚCEJ KVALITY
16 03 04 Anorganické výrobky iné ako uvedené v 16 03 03 O
16 03 06 Organické výrobky iné ako uvedené v 16 03 05 O
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY
17 02 01 Drevo O
17 02 03 Plasty O
17 06 IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST
17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v
17 09 01, 17 09 02, a 17 09 03
O
18 01 ODPADY Z PÔRODNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI, DIAGNOSTIKY, LIEČBY ALEBO ZDRAVOTNEJ PREVENCIE
18 01 04 Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky) O
18 01 09 Liečivá iné ako uvedené v 18 01 08 O
18 02 ODPADY Z VETERINÁRNEHO VÝSKUMU, DIAGNOSTIKY, LIEČBY A PREVENTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI
18 02 03 Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám
z hľadiska prevencie nákazy
O
18 02 08 Liečivá iné ako uvedené v 18 02 07 O
19 05 ODPADY Z AERÓBNEJ ÚPRAVY TUHÝCH ODPADOV
19 05 01 Nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov O
19 05 02 Nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu O
19 08 ODPADY Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD INAK NEŠPECIFIKOVANÉ
19 08 01 Zhrabky z hrablíc O
19 08 02 Odpad z lapačov piesku O
19 09 POUŽITIE
19 09 01 Tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc O
19 09 04 Použité aktívne uhlie O
19 09 05 Nasýtené alebo použité iontomeničové Živice O
19 12 ODPADY Z MECHANICKÉHO SPRACOVANIA ODPADU (NAPR. TRIEDENIA, DRVENIA, LISOVANIA, HUTNENIA A PELETIZOVANIA) INAK NEŠPECIFIKOVANÉ
19 12 01 Papier a lepenka O
19 12 04 Plasty a guma O
19 1207 Drevo iné ako uvedené v 19 12 06 O
19 1208 Textílie O
19 12 10 Horľavý odpad (palivo z odpadov) O
19 12 12 Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu
iné ako uvedené v 19 12 11
O
20 01 01)
2001 01 Papier a lepenka O
20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O
2001 10 Šatstvo O
20 01 11 Textílie O
20 01 25 Jedlé oleje a tuky O
20 01 28 Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 O
20 01 30 Detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 O
20 01 32 Liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 O
20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 20 01 21,2001 23 a 20 01 35
O
20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O
20 01 39 Plasty O
20 02 ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV (VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV)
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad s max. obsahom biologickej zložky 40% O
20 02 03 Iné biologicky nerozložiteľné odpady O
20 03 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O
20 03 02 Odpad z trhovísk O
20 03 03 Odpad z čistenia ulíc O
20 03 07 Objemný odpad O
Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo