Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

závod Spaľovňa odpadu (Spaľovňa)

Aká je otváracia doba pre zákazníkov Spaľovne?
Otváracia doba Spaľovne pre zákazníkov je:
pondelok – piatok od 06.00 hod. do 16.00 hod.
sobota od 06.00 hod. do 12.00 hod.
Môže súkromná osoba/podnikateľ priniesť odpad priamo do Spaľovne?

Súkromná osoba/podnikateľ môže priviesť spáliteľný odpad sám do Spaľovne, ktorá sa nachádza vo Vlčom hrdle 72 v Bratislave.

Aká je cena a aké sú formy úhrady za spálenie odpadu v Spaľovni?

Cena za zhodnocovanie – spálenie jednej tony odpadu sa stanovuje dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov:

cenník na stiahnutie (.pdf)

Zhotoviteľ je platiteľom DPH, preto k cene bude uplatnená DPH v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zákazníci, ktorí nemajú s OLO a.s. uzatvorenú zmluvu, platia za zhodnocovanie – spálenie odpadu v hotovosti, o čom dostanú potvrdenie o platbe – príjmový pokladničný doklad.
Zákazníci, ktorí majú s OLO a.s. uzatvorenú zmluvu, platia za zhodnocovanie – spálenie odpadu bankovým prevodom na základe vystavenej a doručenej faktúry 1 x za mesiac..

Pre opakované zhodnocovanie odpadu odporúčame zákazníkom uzatvoriť s nami zmluvu o zneškodnení odpadu.
Uzatvorenie zmluvy si môžete dohodnúť s Mgr. Janou Slovákovou na tel. čísle 02/ 50 11 06 36 alebo e-mailom na slovakova@olo.sk

Aké sú štandardné podmienky prevzatia a spálenia tuhého odpadu pre zákazníkov spaľovne?
Aké sú možnosti likvidácie „chúlostivého odpadu“ v spaľovni?

Pod pojmom „chúlostivý odpad“ rozumieme odpady ako napr.

  • ceniny,
  • firemná dokumentácia,
  • rôzne nosiče záznamov a informácií
  • oblečenie, obuv
  • potraviny
  • drogistický tovar a kozmetika a pod.

OLO, a.s., má v predmete činnosti, okrem iného, nakladanie s odpadmi, ale nie skartáciu cenín, dokumentov alebo dát v ľubovoľnej forme.
Pre OLO je materiál – odpad, ktorý zákazník privezie na zhodnocovanie do závodu Spaľovňa odpadu, vždy iba odpadom (v zmysle zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. hnuteľnou vecou, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť).
OLO nemá ani technické ani personálne možnosti na preberanie, identifikáciu alebo potvrdzovanie počtu alebo úplnosti dovezeného odpadu.
Je na zákazníkovi – držiteľovi „chúlostivého“ odpadu, aby svoj odpad pred jeho odovzdaním na zhodnotenie upravil do takej formy, ktorá je pre zákazníka vyhovujúca z hľadiska bezpečnosti či už zákazníka alebo odpadu samotného, informácií obsiahnutých v odpade, alebo z hľadiska zabránenia ďalšiemu používaniu tohto odpadu.

Zákazníkom s „chúlostivým“ odpadom umožňujeme po predchádzajúcej telefonickej dohode s vedením Spaľovne, aby na základe posúdenia zákazníka samotného, zamestnanci zákazníka sami takýto odpad vhadzovali

  • do zásobníka odpadu priamo alebo rozbalený
  • do drviča
  • priamo do násypky kotla, pod dozorom zamestnanca závodu Spaľovňa odpadu (ak sa jedná o menšie množstvá odpadu – do 1000 kg denne)

Pritom zákazníkovi umožňujeme fotografovanie alebo filmovanie týchto činností.

OLO svojim zákazníkom – držiteľom odpadu ako doklad o prijatí odpadu na zneškodnenie vydá potvrdený vážny lístok, v ktorom je, okrem iného, uvedené katalógové číslo odpadu a jeho hmotnosť, ale nie čísla šarží, sérií, ročník, počet kusov alebo častí odpadu alebo iné identifikačné údaje o odpade.

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

 • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo