Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Veľkokapacitné kontajnery

Kde si môže zákazník objednať veľkokapacitný kontajner (VKK) na odvoz odpadu?
  • na  web stránke www.olo.sk cez aplikáciu Objednávka služieb,
  • e-mailom na zakazka@olo.sk
  • písomne poštou na adresu OLO a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava.
Na aký druh odpadu si môže zákazník objednať VKK?

objemný odpad, stavebný odpad, biologicky-rozložiteľný odpad, zmiešané obaly.

Aký odpad sa môže vkladať do VKK na stavebný odpad?

Zeminu, štrk, cement, vápno, betón, maltu, piesok, sanitu, tehly, obkladačky, okenné rámy, zárubne dverí, dvere bez sklených výplní, sklobetón, drôtené sklo, linoleum, sadrokartón.

Aký odpad sa nemôže vkladať do VKK na stavebný odpad?

objemný odpad, nebezpečný odpad, biologicky-rozložiteľný odpad, rádioaktívny odpad.

Aký odpad sa môže vkladať do VKK na objemný odpad?

Odpad, ktorý svojím rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá používaným zberným nádobám, ako nábytok, koberce, podlahoviny, dvere a pod.

Aký odpad sa nemôže vkladať do VKK na objemný odpad?

stavebný odpad, nebezpečný odpad, biologicky-rozložiteľný odpad, rádioaktívny odpad.

Pristavuje OLO a.s. VKK na objemný odpad po mestských častiach (MČ) na tzv. jarné a jesenné upratovanie?
Áno, ale len na základe požiadavky MČ. Termín a miesto pristavovania VKK  stanovuje MČ. Pristavovanie VKK na objemný odpad sa realizuje spravidla dvakrát do roka.
Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo