Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Triedený zber

Kedy hovoríme o triedenom zbere?

Triedený zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.

Kde sa môžete prihlásiť do systému zberu triedeného odpadu, prípadne urobiť zmenu ?
  • na web stránke www.olo.sk cez aplikáciu Objednávka služieb
  • e-mailom na zakazka@olo.sk
  • písomne poštou na adresu OLO a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
V akom prípade spoplatňuje OLO a.s. odvoz triedeného odpadu?

OLO a.s. spoplatňuje podnikateľským subjektom odvoz triedeného odpadu v prípade ak sa jedná o odpad katalógové č. 15 01 01 – obaly z papiera a lepenky, 15 01 02 – obaly z plastov, 15 01 07 – obaly zo skla.
Na uvedenú činnosť uzatvára OLO a.s. so zákazníkom Zmluvu o úschove odpadu za účelom jeho zhodnotenia. Cena je stanovená v zmysle cenníka služieb.

Môže OLO a.s. odobrať nádoby na triedený odpad a v akých prípadoch?

Môže, v nasledovných prípadoch:

  • ak je opakovane aj po upozornení vkladaný do zberných nádob/kontajnerov odpad iného druhu ako je na to určený,
  • ak je nevhodná nespevnená príjazdová komunikácia,
  • ak je nedostatočná šírka príjazdovej komunikácie,
  • ak je neplatičom..
Kde môžu obyvatelia rodinných domov ukladať triedený odpad?
Do zberných hniezd, alebo priniesť do zberného dvora OLO a.s. na Starej Ivanskej ceste 2.
Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo