Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Často kladené otázky

Aký druh odpadu nemôže obyvateľ priviesť do zberného dvora ?
Nebezpečný odpad – azbest, farby, laky, rozpúšťadlá, pesticídy
Kde sa má zákazník zaevidovať do systému zberu komunálneho odpadu prípadne urobiť zmenu?
Magistrát hl. m. SR Bratislavy, oddelenie miestnych daní a poplatkov na Blagoevovej 9

Stránkové hodiny – v pondelok a v stredu
od 8.00 hod. do 12:00 hod.
od 12:30 hod. do 17:00 hod.

Doklady potrebné pre registráciu občana:

 • List vlastníctva, alebo nájomná zmluva
 • Občiansky preukaz
 • SIPO poukážka, v prípade využívania tohto platobného nástroja

Doklady potrebné pre registráciu právnickej osoby:

 • List vlastníctva alebo nájomná zmluva
 • Fotokópia výpisu z Obchodného registra nie staršia ako 3 mesiace
 • Číslo bankového účtu, IČO, DIČ, pečiatku
 • Zmluvu uzatvára konateľ, alebo splnomocnená osoba s notársky overeným splnomocnením
 • Občiansky preukaz
Je povinná osádka zberného vozidla zobrať odpad uložený mimo zbernej nádoby alebo kontajnera?
Nie. Miestny poplatok je stanovený len z množstva odpadu v uzatvorenej nádobe. Na odvoz uvedeného odpadu si môže držiteľ odpadu objednať mimoriadny odvoz, písomne alebo mailom na zakazka@olo.sk
Aké zľavy si môže uplatniť obyvateľ s trvalým pobytom žijúci v rodinnom dome?
Ak býva v rodinnom dome jedna alebo dve osoby, môžu si uplatniť zľavu na oddelení miestnych daní a poplatkov na Blagoevovej 9.

Info linka: 02/59 356 915
Pri jednej osobe žijúcej v RD je po zľave miestny poplatok 1,3272 €
Pri dvoch osobách žijúcich v RD je po zľave miestny poplatok 2,6544 €

Môže si uplatniť zľavu na miestnom poplatku za odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu ZŤP občan?
Nie
Ako a kde si môže zákazník objednať veľkokapacitný kontajner (VKK)?
VKK si môže zákazník objednať na zákazníckom oddelení OLO, a.s. telefonicky na č. 02/50 110 110, mailom na zakazka@olo.sk, alebo písomne.
Ktoré sviatky OLO,a.s. nepracuje – v ktoré dni nevykonáva odvozy komunálneho odpadu?
Na Nový rok a na Veľkonočný pondelok. Všetky ostatné dni okrem nedieľ sa odvoz komunálneho odpadu vykonáva.
Predáva OLO, a.s. zberné nádoby/kontajnery?
Nie.
Kam a ako mám zaslať reklamáciu, ak nám neodviezli v určený termín odpad?
 • mailom zakazka@olo.sk
 • poštou na adresu Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
 • telefonicky na zákazníckom centre 02/ 50 110 110 -112
Kde je najbližší zberný dvor v mojej mestskej časti?
Pozrite sa na stránku „kde nájdete zberné dvory„.
Kde si môže podnikateľ uzatvoriť zmluvu na odvoz separovaného odpadu?
Na OLO, a.s., Ivanská cesta 22, zákaznícke oddelenie mailom na zakazka@olo.sk, alebo písomne.
Kde sa má zákazník zaevidovať do zberu separovaného odpadu prípadne urobiť zmenu ?
Na OLO, a.s., Ivanská cesta 22, zákaznícke oddelenie mailom na zakazka@olo.sk, alebo písomne.
Kde je zberný dvor v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto?
MČ Bratislava Staré Mesto nemá zriadený zberný dvor. Informácie získajú obyvatelia na Miestnom úrade, oddelení životného prostredia, alebo priamo u svojich poslancov MČ.
Kde je zberný dvor v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto?
MČ Bratislava – Nové Mesto má zriadený EKO – podnik VPS na ulici Zátišie, www.ekovps.sk, ktorým zabezpečuje likvidáciu objemných a drobných stavebných odpadov. Informácie získajú obyvatelia priamo na Miestnom úrade, oddelení životného prostredia, alebo priamo u svojich poslancov MČ.
Kde môže obyvateľ/podnikateľ nahlásiť poškodenie a stratu zbernej nádoby/kontajnera?
Na OLO, a.s., Ivanská cesta 22, zákaznícke oddelenie, mailom na zakazka@olo.sk, alebo písomne.
Platí sa za stratu, poškodenie, zničenie zbernej nádoby/kontajnera?
Áno, v zmysle § 421 Občianskeho zákonníka.
Za poškodenie, zničenie zbernej nádoby/kontajnera zákazník neplatí, ak ku škode došlo činnosťou pracovníkov OLO, a.s.
Aký odpad má zákazník vkladať do veľkokapacitných kontajnerov na stavebný odpad?
Zeminu, štrk, cement, vápno, betón, maltu, piesok, sanitu, tehly, obkladačky, okenné rámy, zárubne dverí, dvere bez sklených výplní, sklobetón, drôtené sklo, linoleum.
Aký odpad nemôže zákazník vkladať do veľkokapacitných kontajnerov na stavebný odpad?
Biologický odpad – tráva, lístie, konáre, chemikálie, eternit, azbest, spáliteľný odpad – drevo, tabuľové sklo, elektrospotrebiče.
Kedy sa pokladá nádoba na komunálny odpad za sprístupnenú?

Oprávnená osoba na zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu v Bratislave je spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s., ( ďalej len OLO a. s.).

V zmysle VZN hl. m. SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, podľa platných zmien a doplnkov § 6, odst. 1, písm.d), a VZN č. 13/2004 o miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v znení zmien a doplnkov je správca nehnuteľnosti povinný  v deň zberu a prepravy odpadu umožniť prístup k stanovišťu kontajnerov za účelom ich vyprázdňovania.

Čo to znamená?

 • Sprístupniť zberné nádoby, kontajnery (odomknúť bránu, uvoľniť uzamknuté zberné nádoby, vyložiť zberné nádoby pred bránu k príjazdnej komunikácii, prípadne odomknúť uzamykateľné stojiská). Ak správca nehnuteľnosti podľa predchádzajúcej vety nesprístupní zberné nádoby, má sa za to, že OLO, a. s. vykonalo odvoz v riadnom termíne podľa harmonogramu odvozu. V takomto prípade nevzniká nárok na náhradný odvoz.
 • Za nedodržanie termínu odvozu sa nepovažuje nesprístupnenie kontajnerov z dôvodu prekážky znemožňujúcej uskutočnenie odvozu, napr. nezjazdnosť prístupovej komunikácie (rozkopávka, nevykonaná zimná údržba –  ľad, sneh, nespevnená komunikácia), nedostatočná podjazdová výška, šírka komunikácie menšej ako 4 m, pozdĺžny sklon väčší ako 15%. V takýchto prípadoch správca nehnuteľnosti vopred dohodne s OLO, a.s. dočasné premiestnenie kontajnerov v spolupráci s vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorom majú byť kontajnery dočasne umiestnené. 
 • Častými príčinami nesprístupnenia kontajnerov sú tiež zaparkované auta pred vstupom do stojiska alebo priamo pred stojiskom alebo, že autá parkujú na príjazdovej ceste ku stojisku tak, že neumožnia prejazd zvozovej techniky OLO.  Aj v tomto prípade sa má  za to, že OLO a. s.,  vykonalo odvoz v riadnom termíne podľa harmonogramu odvozu a teda nevzniká nárok na náhradný odvoz.  
Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

 • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo