Home » Info » Bratislava – mesto bez odpadov: Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo pre roky 2021 – 2026
Publikované: 16.04.2021

Bratislava, 25.3. 2021 – Poslanci mestského zastupiteľstva schválili Stratégiu nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo pre roky 2021 – 2026

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu a platné nariadenia spojené s pandémiou sa zasadnutie mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislava konalo online. Zasadnutie bolo streamované aj pre verejnosť a to tak na webe mesta Bratislava, ako aj na stránke zastupitelstvo.sk.

Bratislava sa pripravuje na obehové hospodárstvo pre roky 2021 – 2026

Množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu na území mesta Bratislava predstavuje 10 % množstva, ktoré sa za rok vyprodukuje na celom Slovensku. Nastavením efektívneho odpadového hospodárstva vie mesto Bratislava výrazne vplývať na dosahovanie národných cieľov v odpadovom hospodárstve a prechod Slovenska na cirkulárnu ekonomiku. Preto je dôležité, aby Bratislava mala komfortný systém pre obyvateľov, ktorý je transparentný a dosahuje požadované ciele recyklácie a zhodnotenia.

Poslanci mestského zastupiteľstva dnes schválili strategický dokument „Bratislava – mesto bez odpadov: Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo pre roky 2021 – 2026“, ktorý analyzuje a vyhodnocuje súčasnú situáciu v odpadovom hospodárstve na území mesta Bratislava a následne navrhuje konkrétne kroky v tejto oblasti tak, aby mesto smerovalo k mechanizmom obehového hospodárstva a využívaniu odpadu ako zdroja materiálov a energie.

Cieľom mesta je, aby ani v rámci odpadového hospodárstva neprispievalo ku klimatickým zmenám, ale práve naopak. Ak sa chceme do roku 2050 priblížiť k uhlíkovej neutralite, rozhodnutia a opatrenia treba prijať v najbližších rokoch.

Ciele, ktoré sú nastavené v schválenom dokumente, má mesto dosiahnuť v rámci samosprávy, tiež s jeho mestskými podnikmi, obyvateľmi a takisto aj s podnikateľmi, ktorí pôsobia na jeho území. Bratislava chce do roku 2035 splniť ciele v odpadovom hospodárstve:

 • minimálne 65 % miera triedenia a recyklácie/materiálového zhodnocovania
 • menej, ako 5 % skládkovania
 • zvyšokenergetické zhodnocovanie

Do roku 2026 Bratislava chce:

 • 45 % komunálneho odpadu triediť
 • 40 % komunálneho odpadu recyklovať
 • menej ako 10 % odpadu skládkovať
 • zvyšok odpadov energeticky zhodnocovať.

Každý, kto na území mesta Bratislava býva alebo pracuje, produkuje odpad. Preto aj každý môže prispieť k tomu, aby odpadové hospodárstvo na území Bratislavy fungovalo efektívnejšie a aby Bratislava dosahovala vysoké ciele v oblasti odpadového hospodárstva. Plnenie týchto cieľov spoločne pomôže k tomu, aby Bratislava plynule prechádzala na mechanizmy obehového hospodárstva a stala sa tak lídrom v tejto oblasti.

Bratislava si na splnenie cieľov do roku 2026 stanovila 10 základných opatrení so samostatnými krokmi:

 1. MAGISTRÁT BEZ ODPADOV – zavedenie konceptu kancelárií bez odpadov, zelené verejné obstarávanie a vypracovanie manuálov pre mestské rozpočtové a príspevkové organizácie a MČ
 2. ZAPOJENIE VŠETKÝCH ZAINTERESOVANÝCH STRÁN – ROVNAKÁ POLITIKA V OBLASTI OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA – Mestské organizácie sa prepoja z hľadiska materiálového využitia odpadov ako zdroja a uzavrú materiálové toky na území mesta; nastavenia ich spoločných cieľov pre každý kalendárny rok
 3. ZNIŽOVANIE MNOŽSTVA ODPADOV Z JEDNORAZOVÝCH PLASTOV – manuál pre podujatia na území mesta
 4. KOMFORTNÝ SYSTÉM TRIEDENIA A ZBERU ODPADOV – D2D, zavedenie zberu kBRKO, PAYT
 5. INFRAŠTRUKTÚRA POHODLNÁ PRE OBYVATEĽOV: ZBERNÉ DVORY A REUSE CENTRÁ V KAŽDEJ MESTSKEJ ČASTI
 6. ENERGETICKÉ ZHODNOCOVANIE ODPADOV– moderné a efektívne zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadov, ktoré bude spĺňať a dodržiavať najprísnejšie environmentálne štandardy
 7. ODPAD, AKO ZDROJ – cirkulárny scan, urbanmining, využitie kalov z BVS
 8. ELEKTRONICKÁ EVIDENCIA ODPADOV A SPRAVODLIVÉ POPLATKY – zavedenie evidenčného systému odpadov a nastavením poplatkov do roku 2026.
 9. ZDIEĽANÁ EKONOMIKA – podpora a tvorba miest zdieľanej ekonomiky
 10. AKTÍVNA OSVETA OBYVATEĽSTVA – tvoríme systém, ktorý je transparentný, ktorému obyvatelia dôverujú a do ktorého sa aktívne zapájajú

Celý dokument je k dispozícii na linku: https://bratislava.sk/sk/strategia-nakladania-s-komunalnymi-odpadmi 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *