Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Aktuálny stav v energetickom zhodnocovaní odpadov

Úroveň technológie spaľovania komunálneho odpadu a čistenia spalín inštalovanej v bratislavskej spaľovni spĺňa všetky požiadavky kladené na spaľovanie odpadu a čistenie spalín stanovené súčasnou slovenskou ako i európskou legislatívou a je porovnateľná s ostatnými spaľovňami v Európe.

Účelom technologických zariadení spaľovne komunálneho odpadu je termické zneškodnenie (spálenie) tuhého komunálneho odpadu, ktorý už nie je možné inak zužitkovať, spojené s energetickým zhodnocovaním odpadu – výrobou tepla a elektriny. Okrem využitia energie obsiahnutej v odpade je účelom aj zníženie objemu ukladaných odpadov a likvidácia biologickej aktivity odpadu a zníženie obsahu organického uhlíka v zvyškoch ukladaných na skládku.

Principiálne je technológia spaľovne komunálneho odpadu rozdelená do štyroch častí:

  • spaľovanie,
  • získavanie energie,
  • čistenie spalín,
  • nakladanie so vzniknutými odpadmi a recyklácia

Teplo získané spálením odpadu sa využíva na výrobu pary. Časť tepla vyrobeného pri spaľovaní odpadu sa využije pre vlastnú spotrebu technológie spaľovne – ohrev primárneho spaľovacieho vzduchu, ohrev a termické odplynenie napájacej vody, vykurovanie areálu spaľovne a zvyšok sa použije na výrobu elektriny.

Pre energetické využitie odpadu – na výrobu elektriny, je v spaľovni nainštalovaná kondenzačná turbína s generátorom s elektrickým výkonom 6,3 MW. Časť elektriny vyrobenej pri spaľovaní odpadu je využitá pre pokrytie technologickej a netechnologickej vlastnej spotreby v areáli spaľovne a zvyšok je prostredníctvom podzemného káblového vedenia dodávaný do 22 kV rozvodnej siete.

Ročne sa priemerne v spaľovni vyrobí 44 000 MWh a do siete dodá 33 000 MWh elektriny.

V súčasnosti je reálny priemerný ročný spaľovací výkon spaľovne, vzhľadom na množstvo komunálneho odpadu vyprodukovaného v meste, asi 124 000 ton odpadu.

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo