Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Pozrite si!

Zberné dvory

Zberné dvory (ZD) sú určené pre pôvodcov komunálneho odpadu (fyzické osoby a podnikateľov), ktorí sú zapojení do systému zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Títo sú oprávnení na svoje náklady osobne, nie prostredníctvom tretej osoby doviesť a uložiť odpad v ZD v súlade s prevádzkovým predpisom.

Zberné dvory spravidla zriaďujú mestské časti a na túto činnosť využívajú okrem iného 10% z vyzbieraných poplatkov za odvoz a likvidáciu odpadov od magistrátu Bratislavy. Spoločnosť OLO okrem poskytovania kvalifikovanej odbornej pomoci pri zriaďovaní zberných dvorov zabezpečuje dodanie veľkokapacitných kontajnerov a odvoz a likvidáciu vyzbieraného odpadu.

Nie každý zberný dvor je určený na odoberanie všetkých druhov odpadov. V prípade nesplnenia daných podmienok má Mestská časť alebo OLO právo odmietnuť prevziať takýto odpad. Dôležité je vybrať si zberný dvor, ktorý je situovaný čo najbližšie ku miestu trvalého bydliska občana. Tak je zabezpečená rovnomerná záťaž a zároveň sa šetria aj prepravné náklady samotných občanov.

Takto nastavenou spoluprácou OLO a mestských častí sa dá efektívne zabraňovať vzniku čiernych skládok a udržiavať kvalitné životné prostredie v Bratislave. Niektoré mestské časti doposiaľ zberné dvory pre svojich obyvateľov nevybudovali. Dobudovanie systému zberných dvorov patrí i medzi priority bratislavskej samosprávy.

Zoznam zberných dvorov v Bratislave nájdete tu

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
E-0303-13_OLOQ-0597-13_OLOSlovak Gold - ZLATÁ MEDAILASlovak Business Superbrands 2014Q-0597-12_OLOCertifikát - Rergister solventných firiem
OLO partnerom

Naši partneri - mestské časti Bratislava